Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Valutaoppdatering

 

EURSEK

Vanskeleg vere positiv til SEK på kort sikt etter inflasjonstalla i juli på 1,3 %. Det er godt under Riksbankens anslag, om ein justera for oppsvinget i energiprisar, og vil nok medføre at Riksbanken utset den førespegla renteauken i desember 18. SEK slit også med stigande internasjonal risikoaversjon, samt usikkerheit rundt valet den 9 september som kan vise seg å bli relativt dramatisk. Dette bidreg til eit dårleg SEK klima i Q3, og me ser føre oss ein 10,20-60 range ut året i hovudsak

EURNOK

Sumaren er tradisjonelt sett ikkje ei god NOK periode grunna låg likviditet, så også denne sumaren der også gevinstsikring blant internasjonale investorar og stigande risikoaversjon av kjente årsaker har tynga. Me trur likevel på NOK framover sidan NB vil iverksette sin tilstrammingssyklus på rentemøtet den 20 september, og det bør sende EURNOK lågare. NOK er no i utgangspunktet 4 % svakare enn det NB såg førre seg i førre inflasjonsrapport, det tilseier eigentleg ei høgare rentebane, og potensielt sett fleire renteaukar opp og fram. Dog i ein marknad som ikkje er prega av «internasjonale sjokk» som vi har sett denne sumaren jf. Tyrkia, Handelskonfliktar USA/Kina. Likviditeten i  NOK tek seg no sesongmessig opp framover, og dersom situasjonen roar seg politisk og geopolitisk internasjonalt og risikoviljen tek seg opp har NOK eit betydeleg styrkingspotensial utan at det vil påverke NB i rentesetjinga. Slik det ser ut no vil EURNOK kunne gå til om lag 9,10 utan at NB og sentralbanksjef Olsen må stagge renteauken pga. for sterk importvegd NOK.

SEKNOK

To valutaer som blir råka av stigande risikoaversjon og usikkerheit i marknaden. Så i situasjonen me har no samvariera dei, og handlar rimeleg sidevegs i ein begrensa range. Sånn sett eit greitt valutapar å trade i urolege farvatn, for å begrense risk i forhold til å handle NOK og SEK mot majors. Me ser likevel to økonomiar som divergera, og då i favør NOK. Svenskane som stadig utset fyrste renteauke, som slit med svakare vekst, medan Noreg er i tilstrammingsmodus og har ein vekst som held seg godt oppe. Den situasjonen trur med fortsett utover hausten, og me ser føre oss SEKNOK mot 90 i Q3.

EURUSD

USD har medvind på kort sikt grunna stigande risikoaversjon internasjonalt og politisk risiko i EU. Bruddet på nedsida av 1,15 opna potensielt opp for 1,12 i EURUSD, eit nivå me trur vil halda. Bruddet på 1,15 skuldast også situasjonen i Tyrkia, den har no falma etter at tyrkiske myndigheiter har kome med ein rekke tiltak for å støtte sin eigen valuta. Dette bør i utgangspunktet dempe noko av USD styrkinga. Ser ein litt lenger opp og fram bør også konjunktursyklane svinge i favør EUR, i og med at ECB staggar kvantitative lettelsar, samt at fyrste renteauke kjem nærmare. Det bør kunne reversere kapitalstraumen ut i frå euroområdet, og euroen bør bli meir verdt når likviditeten strammast til. Me trur difor at 1,12 held på kort sikt, og at me skal handle 1,13-15 ei periode framover, før me skal bevege oss sakte men sikkert mot 1,20 att frå Q4 og utover.

EUR/CHF.

CHF har styrka seg mykje over sumaren som trygg hamn valuta i farvatn med mykje politisk uro, Tyrkia krise, eskalerande handelskonflikt etc. Det er dog begrensa kor mykje furore som kan henda vidare framover, og me trur difor størstedelen av styrkinga er bak oss. I tillegg ynskjer nok ikkje SNB noko særleg sterkare CHF frå disse nivå, og vil nok potensielt intervenere i markedet om CHF skulle stryke seg vidare. Det begrensar slik me ser det nedsida herifrå. Ser ein medium term så vil nok SNB avvente ECB i rentesetjinga i lys av den sterke CHF, slik at ECB vil mest truleg vere first mover både i retorikk og rente når det gjeld tilstrammingsmodus. Dette bør kunne ta EURCHF gradvis mot 1,20 frå årsslutt og utover. Frå Q4 ventar vi at me har etablert oss over 1,15 igjen.

Anbefalingar

Kortsiktig ser me at marknaden ikkje handlar så mykje på korleis utviklinga er i norsk økonomi. Det er frykt for utfall av krisa i Tyrkia, politisk risiko i EU, Brexit, vekstavmating i Kina og Handelskonfliktar  som prega marknaden, og effekten dette potensielt vil kunne ha på framveksande økonomiar samt internasjonal vekst. Med andre ord; NOK klimaet pt er ikkje godt. Over dei siste åra har vi hatt fleire slike «eksterne sjokk» som i stor grad har tynga NOK og det gjere det vanskeleg å orientere seg i landskapet. Dette vil vere situasjonen ei stund framover, og me håpa berre at det roar seg på disse nivåa me ser no. For EURNOK nivå rundt 9,65, CHFNOK nivå på 8,50 og USDNOK nivå på 8,48, er ganske langt unna krona sitt fair value nivå mot disse valutaane.

Ser me derimot på 1 – 3 månaders sikt synes me likevel at dette er gode salsnivå i dei fleste valutaer mot NOK. NOK er langt svakare enn det NB legg til grunn i rentesettinga. Det gjeld både mot EUR,CHF,USD, CAD, SEK, AUD, GBP og JPY. JPY, USD og CHF er dei valutaene som har bevega seg mest mot NOK over sumaren som såkalla trygge havnar. Nedsidepotensialet i desse bør difor også vere størst på mellomlang sikt. Skal ein velje her ut i frå eit risikostandpunkt så er kanskje CHF å føretrekke sidan nedsida nok er begrensa i EURCHF fordi SNB sannsynlegvis ikkje ynskjer ein sterkare CHF frå desse nivåa.

I rufsete marknad for NOK kan det vere ein fordel og handle SEKNOK sidan SEK og NOK samvarierar ein del i forhold til risikoaversjon i markedet. SEKNOK har difor den siste månaden vore nokså stabil og handla innanfor ein smal range. Me er no over 92 att i SEKNOK, og ventar ein bevegelse mot 90 utover hausten. Short SEKNOK på desse nivåa verkar difor å vere ein bra trade ut i frå det me ser av to økonomiar som divergera i favør NOK.

Som så mange gongar før har me i stor grad starta for tidleg med salsanbefalingar på korreksjonar. Markedet har diverre hatt ein tendens til å gå lenger enn me har sett føre oss dei siste åra, NOK er sårbar for eksterne sjokk og tynn likviditet. Me starta litt for tidleg med anbefalingar denne runda også, sjølv om me alltid prøvar å stresse at ein bør løde på i mindre posisjonar over fleire ulike nivå. 35-50 øres bevegelse i dei fleste NOK kryss på ein knapp månad er uansett i største grad av det både me og andre norske meklarhus såg føre seg. Ein viss Trump gjere diverre den finansielle verda vanskelegare å orientera seg i.  

I eit volatilt og kjølig NOK klima er det derimot berre ein ting som gjeld, og det er å spreie risiko i fleire kryss, i fleire posisjonar, på fleire nivå, og sørge for at ein har marginkapital til å tole eit marknad som kanskje går lenger enn ein trur. Og så gjeld det å ta av posisjonar jamt og trutt når markedet går riktig veg og ein er i gevinstposisjon.

Ha ei fin helg.