Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

And the winner is Norges Bank...

And the Winner is Norges Bank…

Førre torsdag la Noregs Bank fram si nye renteprognose, ei prognose som i utgangspunktet burde vore tolka som tilstrammande i marknaden. NB spikra septemberheving med 25 bp, og la fram ei meir eller mindre uendra rentebane for prognoseperioden 19-21, som i praksis vil seie to renteauker på 25 bp per gong årleg i perioden. I praksis vil det seie at me må forvente ei styringsrente på 2,0 % innan sumaren 2021. Ei september auke var berre prisa inn med om lag 60 % sannsyn i forkant, og det var elles innprisa i underkant av 25 bp i aukar årleg for prognoseperioden. Summa summarum burde difor torsdagens møte medført ei markant sterkare krone, noko som ikkje skjedde. Så kvifor ikkje?

Fyrst og fremst sidan marknaden ikkje har tillit til det Noregs Bank signalisera. Marknaden tek nok innover seg at me får ei renteauke i september, men ser ein på marknadens prising av rentekurva framover så er det berre innprisa litt i overkant av 25 bp årleg for prognoseperioden. Klart i underkant av det NB kommuniserte for få dagar sidan. Ei annan årsak er sjølvsagt at NOK ikkje tiltrekk seg dei store internasjonale interessene når den globale risikovilligheita er låg. Det skuldast situasjonen me har no med tiltakande handelskonflikter, politisk uro i Italia og Tyskland, samt bekymring rundt dette for den globale veksten og eventuelle negative smitteeffektar på råvareprisar. Ei tredje årsak er at me i slutten av juni og i juli særleg har eit tynnare NOK volum, og me då ofte ser ei svak NOK utvikling.

Det interessante her er likevel ikkje berre den nye rentebana Noregs Bank la fram, men også den nye prognosen i forhold til kronenivået mot våre viktigste handelspartnera(I-44) samt dei nye inflasjonsprognosene framover. NB forventar no ei betydeleg NOK styrking framover, og gitt uendra internasjonale forhold vil NOK i alle fall kunne styrke seg til 9,20 nivået i løpet av 2018 utan at dette vil medføre nokre pengepolitiske endringar frå Noregs Bank si side. Så dersom NOK ligg på disse nivåa i forkant av neste pengepolitiske rapport i september så er det faktisk ein faktor som tilseier ei høgare rentebane. NB nedjusterte i tillegg inflasjonsprognosene på kort sikt, og inflasjonen skal dermed ikkje overraske mykje på oppsida før dette også blir ein faktor som tilseier høgare rentebane.

Implisitt så betyr dette at marknaden meinar at NB ikkje kan heve rentene slik dei kommunisera framover fordi situasjonen internasjonalt, og då hovudsakeleg ECB, tilseier uendra renter for ei lengre periode. Utlendingane kjøper med andre ord ikkje noko særnorsk renteoppgong. På lang sikt kan ein nok vere tilbøyeleg til å vere einig. Ser ein derimot ut 2019 har dei nye I -44 og inflasjonsprognosene uansett gitt Noregs Bank større handlingsrom i forhold til å levere dei tre renteaukane på 25 bp som dei faktisk predikera gitt marknadsprisinga i dag. Dette fordi at i forhold til det som Noregs Bank allereie har kommunisert er det rom for både høgare marknadsrenter og ei moderat NOK styrking utan at dette bør få umiddelbare følgjer for den praktiserande pengepolitikken.

Det kan jo vere greitt å ha «noko å gå på» dersom utviklinga i norsk økonomi skulle overraske på oppsida framover.

Det fekk i så fall Noregs Bank relativt gratis, og ei svekking av NOK i kjølvatnet av rentemøtet hadde ein nok ikkje venta.

Vinn vinn for Noregs Bank. Enn så lenge i alle fall.