Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

EURUSD – Sterk USD på kort sikt, men deretter svakare igjen.

EURUSD – Sterk USD på kort sikt, men deretter svakare igjen.

 

EURUSD fortsette å teste lågare, og har på litt over ein månad gått frå 1,24 til rett i overkant av 1,15 i går ettermiddag. At USD skulle styrke seg litt kortsiktig var kanskje ikkje så overraskande i seg sjølv, men at bevegelsen skulle bli så stor på så kort sikt kom nok relativt overraskande på mange. I denne vetle teksten skal me seia litt om kvifor USD har styrka seg, og kvifor den sannsynlegvis vil halda seg sterk rundt disse nivåa på kort sikt, sei 3-6 månedar. Den har gått mykje allereie, og mykje EUR negativt verkar å vere innprisa. Nedsida her i frå bør difor vere eit lengre lerret å bleikje. Ser me lenger fram bør oppsida vere det føretrekte caset for den strategiske investor. Kvifor skal me komme vidare inn på.

 

 

Sterk USD på kort sikt

Det er hovudsakleg 5 årsaker til den sterkare USD me har sett den siste tida.

Rentedifferanse mot EUR

Rentedifferansen mot EUR har nærma seg 3 % over den siste tida, og det er relativt markant i ei verd der renter i seg sjølv nærmast er ikkje eksisterande, eller i alle fall særs låge. Når FED i tillegg er i tilstrammingsmodus med risk for fleire aukar enn det marknaden prisar inn, noko ECB ikkje er, snarare tvert i mot, kan denne auke ytterlegare på kort sikt. Det gir støtte til USD.

Yield og Volatilitet

Over tid har det vore ein tendens at når forskjellen mellom amerikansk 10Y og 2Y Yield er stigande så følger volatiliteten i marknaden etter. Stigande forskjell mellom 10Y-2Y Yield er eit teikn på at amerikansk konjunktursyklus er i ferd med og modnast. Stigande 10Y Yield kan blant anna bidra til å løfte inflasjonsforventningane i USA ytterlegare og dette kan gi USD vidare støtte. Og om volatiliteten tek seg opp i tillegg, som me har sett snev av den siste veka og som oppgangen i 10Y-2Y Yield indikera, er det heller inga ulempe for USD historisk sett.

Inflasjon

Inflasjonspresset er større i USA enn i Europa. Sjølv om FED har kommunisert ein viss toleranse for at inflasjonen kan overstige 2 % på kort sikt utan at dette gir endringar i FEDs rentebane, så verkar risikoen på oppsida av det FED forventar, både når det gjeld inflasjon og styringsrente. Slik det ser ut nå er det vertfall grunn til å tru at underliggande inflasjon i USA vil stige meir enn tilfellet er i EU, og slik sett auke inflasjonsforskjellen.

Politisk Ustabilitet

Her hovudsakleg Italia. Usikkerheit rundt italienske statsfinansar og at eit eventuelt nyval skal gi grobotn for ytterlegare tilslutnad til populistiske parti med eurofiendtleg haldning skapar frykt i marknaden for ei ny eurokrise. Tilliten til Italia har falt dramatisk siste veka, med sterk oppgang i italienske obligasjonsrenter. Dette kan gi ringverknadar til spanske og portugisiske obligasjonsrenter til ei viss grad, og likviditetsituasjonen i Europa vil difor strammast ytterlegare til. Dette har tynga EUR siste tida, og gjere ikkje vegen vidare lettare for ECB.

ECB

Svakare enn venta nøkkeltal frå Eurosona den siste tida, samt oppsvinget av politisk ustabilitet i Italia den siste veka medfører at ECB sannsynlegvis vil måtte utvide QE til 2019. Når dei i tillegg tidlegare har kommunisert at fyrste renteendring fyrst vil iverksetjast i god tid etter at QE er avslutta medfører dette at fyrste renteauke skyvast ytterlegare ut i tid. ECB vil difor kanskje komme til å måtte ta ein mjukare pengepolitisk tone framover, dette vil vere favør USD versus EUR.

 

Svakare USD på lang sikt

Ser me på kva som har drive USD dei siste to tre åra, så er det ikkje renteforskjellen mellom Europeiske og amerikanske korte renter, men spreaden mellom amerikanske og europeiske 10Y renter korrigert for laupande 3M hedgingkostnadar FX.  Utover i 2017 og litt ut i 2018 var denne hedgingkostnaden stigande, og det kan forklare noko av kapitalflukta frå USA til Europa i denne perioden. Med FED i tilstrammingsmodus er det framleis grunn til å tru at korte amerikanske renter vil stige noko, og gjere hedgingkostnaden dyrare i framtida samanlikna mot EUR. Og sjølv om kapitalflukta no har snudd på kort sikt, av årsaker konkretisert ovanfor, er det grunn til å tru at denne vil ta seg opp att seinare når konjunktursykelen i USA har modnast ytterlegare for eurosona er isolert sett tidlegare i syklusen. Ein meir konkret ECB hadde ikkje skada oppsida i EURUSD heller, men med dei usikre utsiktene som no ligg føre verkar det litt opp og fram. Ser me derimot på 12 månadars sikt bør me etablera oss over 1,20 att og nærme oss 1,25. Fair value modellar hjå diverse bankar peikar på nivå over 1,25 på lang sikt, dvs. 12-18 månadar.

Viktigaste støttenivå i EURUSD er no 1,1435-50 etter at me i praksis tok ut 1,1580 i går og noterte kursar rett over 1,1500. EURUSD handlar no rundt 1,16. Vurderer ein long EURUSD bør difor stop/loss leggast rundt 1,1430.