Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Uroleg oktober – tiltakande volatilitet.

 

Italia

Det italienske statsbudsjettet er framleis ein viktig drivar for marknadssentimentet sidan kommisjonen i EU ikkje aksepterte budsjettet, og bedde Italienarane om at forslaget blei revidert. EU vil dermed følgje Italia med argusauge framover, og utviklinga i denne saka vil framleis prege marknaden framover. Dei tre største ratingselskapa unnlèt derimot og nedgradere Italiensk statsgjeld no i oktober, slik at den framleis har investment grade status, og til tross for negative utsikter skal det mykje til om me får ei nedgradering på eit seinare tidspunkt.

Handelskonflikt

Handelskonflikta mellom Kina og USA har også roa seg noko i det siste. Dette skuldast hovudsakeleg at USA har trekt påstandane om Kina som valutamanipulator, samt at Trump i samband med det komande møtet mellom dei to statsleiarane på G20 møtet i slutten av november truleg vil avstå frå å iverksette den andre runda med tiltakande tariffsatsar som skissert tidlegare. Det verkar som ei avtale no er nærmare enn nokon gong, men ei endeleg avtale kjem nok ikkje i stand før i 2019. Ein kan heller ikkje utelukka at USA no i kjølvatnet av mellomvalet også vel å setje tariffar på all kinesisk import noko som også kan forverre progresjonen. Dersom Trump i tillegg mister fleirtalet i Representantanes Hus, vil ei avtale kunne dra enno lenger ut i tid. Dette skaper ein del usikkerheit i marknaden. Handelskonflikta verkar ikkje å ha hatt den store effekten på amerikansk vekst. Den steig 3,5 % i 3 kvartal, og FED er på autopilot med rentetilstrammingar. Kina viser teikn til avtakande vekst, men myndigheitene stimulerer økonomien både finans- og pengepolitisk. Det held noko av trøkket oppe i kinesisk økonomi, og sikrar dermed ei viss global etterspørselside. Kinesisk vekst var 6,5 % i Q3.

Brexit

Det vart ikkje noko gjennombrot i Brexit forhandlingane i forbindelse med den tidlegare kommuniserte fristen i forkant av november. Etter planen er det no knappe 6 månadar til UK skal forlate EU, og forhandlingane verkar noko låst, til tross for nokre fleire positive signal denne veka. Marknadsaktørane ser føre seg at ei endeleg avtale kan dra ut i alle fall til desember, og kanskje til og med inn i januar 2019.  Når det er sagt så eksistera det også eit sannsyn for at det ikkje blir noko avtale, og med stadig utsetjing av fristar, må ein vel kunne hevde at denne risikoen har auka. Fleirtalet trur likevel på ei avtale som er mjuk i den forstand at UK framleis vil vera tett tilknytt EU, men hard i den forbindelse at UK mistar tilgangen til EUs opne marknad.

Volatilitet

Risikosentimentet i marknaden har difor kome under press frå fleire kantar. Vi har over ei periode opplevd stigande amerikanske renter som gjere gjeldsbyrda for framveksande økonomiar tung og bera. Det er visse teikn til avtakande global vekst, med andre ord at den oppgangskonjukturen me har sett dei siste åra kanskje har peaka tidlegare i 2018. Og vi har politisk risiko ( Italia, EU, Handelskonflikte), samt geopolitisk risiko (Tyrkia, Syria, Iran, Russland, Saudi Arabia). Alt dette legg ei sky av usikkerheit over dei finansielle marknadane, noko som gjere alt meir volatilt.     .

I oktober såg me ein massiv sell off på globale børsar, og mange indeksar var ned nærmare 10 % for oktober aleine. Me trur likevel dette snarare var ein korreksjon enn slutten på børsoppgangstidene. Ser me på selskapsresultata så har dei stort sett overraska positivt sjølv om guidingen framover kanskje har skuffa marknaden noko. Med det kan me vel kunne seia at aktørane trur me står føre ein periode med meir moderat vekst, eller svakare vekst globalt sett, enn det me har vore vande med dei siste åra. Det vil nok kunne skape både meir børsvolatilitet, og ein meir moderat global aksjemarknad.

Noreg og NOK

Til tross for sure børsmarknadar har NOK likevel haldt ganske bra stand. Også til tross for 10 USD fatet lågare oljepris. Særskilt mot EUR, som nok har vore tynga av svak nøkkeltalsutvikling, vekst og låg inflasjon. Me har i perioden sett svakare EUR mot dei fleste valutaer. EURNOK har handla i intervallet 9,5650 – 9,43 gjennom oktober. NOK har derimot svekka seg mykje mot såkalla trygge hamner som USD; CHF og JPY. Men dette er meir eit resultat av generelt sterkare USD. JPY og CHF mot dei fleste valutaer snarare enn kronesvekking isolert sett. CHFNOK har handla 8,20-8,39 i oktober. USDNOK 8,13-8,43 og JPYNOK 7,14-7,49. Mykje større utslag enn i EURNOK, og som direkte konsekvens av børsfurore og flight to quality.

Når det er sagt så kom det i dag norske arbeidsmarknadstal som stadfestar det me har sagt ei stund, at aktiviteten og tilstanden i norsk økonomi er god. Fundamentalt sett tilseier det difor langt sterkare NOK enn det me no forheld oss til. Det globale risikosentimentet derimot trekk i andre retninga. Ei markant sterkare NOK på denne sida av årskiftet verkar dermed vera vanskeleg å få, sjølv om det fundamentalt sett kan forsvarast. Me har over ei lang periode no hevda at NOK truleg ikkje vil koma på den internasjonale agendaen før i byrjinga av 2019. Når alt kring handelskonflikte, Brexit, Italia er noko klårare og ein skal byrja posisjonera seg for 2019 generelt sett. Då trur eg det skal bli særs vanskeleg for fleirtalet og ikkje seia ;

Look to Norway.  Det bør kunne gi NOK noko meir vind i segla, sjølv om eg heller ikkje då trur at me treng setebeltet, men snarare vil trekke oss sakte men sikkert nærmare 9,0 mot EUR gjennom 2019.

For posisjonering utover i 2019 ser eg difor shortmoglegheiter i samtlege kryss mot NOK på dei nivåa me har sett denne veka.

USDNOK over 8,36

EURNOK over 9,52

CHFNOK over 8,36

JPYNOK over 7,40

SEKNOK over 92

CADNOK over 6,36

AUDNOK over 6,00

 

Ha ei god helg.