Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 15

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” -Benjamin Franklin

Synes denne setninga oppsumerar den siste vekas marknadsuro ganske fint. Trump raslar med sablane, spreiar relativt mykje usikkerheit i børsmarknaden, som også får store FX konsekvensar. Dog bjeffar Trump som regel meir enn han bit, slik at det godt kan hende at enden på visa av sagaen om tollbarrierar endar med konstruktive forhandlingar og eit leveleg utfall for begge partar i andre enden. For som han ein gong sa;

“Money was never a big motivation for me, excepts as a way to keep score. The real excitement was playing the game” -Donald Trump

Ein ting er i alle fall sikkert. Det vil vere eit spel framover. Det vil vere uforutsigbart, og mykje av marknadsbevegelsane vil i stor grad kanskje ikkje pregast så mykje av fundamentale økonomiske forhold på kort sikt, men, sagt litt på spissen, av «twitter tweeds», og nye opplysningar om tolltvisten mellom Kina og USA. Meir furore rundt dette, som denne veka har vore eit eksempel på, har tynga mindre valutaer som NOK/SEK, sjølv om i alle fall NOK har henta seg noko inn att etter ein topp på 9,71 i starten av veka. EURSEK vakar rundt 9.30, opp 25 øre sidan påskeveka. Utviklinga av denne tolltvisten vil nok prege marknadane i neste veke også.

Så over til det fundamentale, og med noko lenger briller;

 

Sverige

Riksbanken må truleg nedjustere inflasjonsprognosene sine ytterlegare på det komande rentemøtet i april, og dermed opne opp for ein seinare renteoppgang enn annonsert i februar. Inflasjonen har i stor grad vore «kunstig høg» i 2017, grunna innføring av visse skattar, noko som ikkje vil bli tilfelle i 2018. Sjølv om veksten har vore særs god og ledigheita fallande har dette ikkje gitt seg utslag i økte lønnskostnadar. Som igjen ikkje pressar inflasjonen høgare. I tillegg verkar det ikkje som bustadprisfallet i Sverige er heilt over enno, og det er grunn til å tru at dette også vil ramme det private forbruket. Det er ikkje akkurat inflasjonsdrivande det heller. Riksbanken vil nok signalisere dette på det komande rentemøtet.

I tillegg er Sverige meir utsett for eventuelle økte tollbarrierar enn norsk økonomi, og dette kan gi seg negative vekstutslag framover. I tillegg til at fallande bustadprisar gir mindre byggeaktivitet og investeringar, som er ein større del av svensk BNP. Når det er sagt er mykje av disse negative forventningane allereie innprisa i EURSEK. Så positive overraskingar på nøkkeltal og makronyhende vil kunne gi noko vind i segla til SEK framover. Dog vil nok EURSEK vere eit rangecase over 10.00 store delar av Q2 i alle fall. Sal EURSEK over 10.30 long term burde gi god verdi på sikt.

 

Norge

I Noreg ser ein eit litt anna bilete. Veksten er noko betre enn venta, arbeidsmarknaden tilstramande og ein ser ein viss oppgang i auka løningar. Dette, i tillegg til betre vekst og høgare renteforventningar ute, bidreg til at Noregs Bank har framskunda fyrste renteauke til september i år. I tillegg er verkar bustadmarknaden å ha snudd noko, det kan kanskje bidra til at forbruket tek seg noko opp igjen, sidan detaljhandelen i Q1 sannsynlegvis har vore prega av dei fallande bustadprisane på tampen av fjoråret. KPI tall på måndag blir viktige for vegen vidare for NOK, og det er venta eit lite oppsving i inflasjonen frå 1,4 % i februar. Noregs Bank forventar 1,5 %. Alt over det vil definitivt styrke NOK. EURNOK er inne i ein 9.47- 9,72 range, og å spele denne kortsiktig verkar fornuftig. Shorte i det små frå 9,63/64, og løde på gradvis opp mot 9,70. Samt plukke delgevinstar frå 9.60 og nedover.

 

Internasjonalt

Mykje tyder på den globale veksten nærmar seg toppen , og at vi dei neste åra vil sjå ei gradvis avmating. Det er likevel ikkje grunn til bekymring sidan veksten vil halde seg godt over trend, og bidra til fallande ledigheit over heile fjøla dei komande åra. Til tross for ein strammare arbeidsmarknad totalt sett ikkje har gitt den store lønsveksten er det forventa at dette no etter kvart vil endre seg, og at inflasjonen globalt sett vil kunne løfte seg noko. Det er difor forventa minst to nye renteaukar frå FED i år, samt et ECB etter kvart vil normalisere pengepolitikken ytterlegare. ECB trekker no tilbake likviditet jamt og trutt, men avventar nok med fyrste renteauke til godt ut i 2019. USA er prega av stor optimisme både blant forbrukarar og bedrifter. Dette gir ein breiare basert vekst sidan både privat forbruk og bedriftsinvesteringar er gode drivarar. Det vil difor bli spennande og fylgje lønsutviklinga framover, sidan eit oppsving her sannsynlegvis vil medføre ei taktauke i rentesettinga frå FED si side.

I Europa har nok optimismen toppa noko ut, noko ein nedgang i visse forventningsindikatorar indikera, men dei ligg framleis på relativt høge nivå. Noko fallande vekst framover må likevel bereknast, og mykje av skulda for dette må nok den massive eurostyrkinga mot dei fleste valutaer i 2017 ta. Sterkare EUR gjere eurosona mindre konkurransedyktig, og bidreg også til å dempe inflasjonsforventningane.

Handelskrig er sjølvsagt den største risikoen for utviklinga i verdsøkonomien vidare. Sjølv tolltvisten mellom USA og Kina sjølvsagt har skaka marknaden, er den generelle forventninga internasjonalt at dette vil løysast med forhandlingar og at Kina kanskje må fire noko på dei fordelane dei har nytt godt av over lang tid no. Så lenge situasjonen er uavklart vil dette likevel føre til ei nervøs marknadstemning, og prege marknaden dei neste vekene. Risk off er framleis gjeldande slik vi ser det, og ein avgjerande faktor for 9,70 runda og 10.30 runda i EURSEK den siste veka.

 

Anbefalingar

På sida av det som allereie er annonsert i EURNOK og EURSEK. CADNOK er opp 25 øre frå botnen før påske, og ligger no 6.12. Å selje CADNOK over 6,10 kan vere verdt eit forsøk, sidan CAD oppgangen i stor grad skuldast oppgang i råvareprisar, noko NOK som liten valuta i eit risk off marknad ikkje har nytt like godt av. Ein korreksjon i CADNOK bør difor vere nært føreståande. Short SEKNOK er framleis eit case, men me testar no botnen i 2018, og ein bør difor avvente til korreksjon over 93.50 før ei eventuell reposisjonering. GER 30 bør vere kjøpskandidat på nivå under 12.000.  Det same NOR 25 under 730. I tillegg verkar long EURUSD under 1,2230 spennande, då 1,2150-22 er eit sterkt motstandsnivå. Legg gjerne evt stoploss på 1,2150. Target 1,2350 pluss. JPYNOK er rangecase 7,20-45 for tida. Short 7,35 pluss, plukk att 7,30 minus.