Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 9

Valutamarknaden i Q1

 

Vi gjekk inn i 2018 med fylgjande anbefalingar i diverse valutakryss, sjå tabell under. I tillegg har vi i Q1 lagt på eit par case. I tabellen ser ein også status så langt.

Vi vil vidare gi ei vurdering av disse kryssa så langt i Q1, og for vegen vidare.

 

Produkt

Kurs / dato

Kursmål
3 mnd

Kursmål
6 mnd

Kursmål
12 mnd

Kurs 05.03.2018

EURNOK (Selg) 

9,8500 / 31.12.2017

9,5000

9,3000

9,1000

 9,62

SEKNOK (Selg)

1,0030 / 31.12.2017

0,9700

0,9500

0,9300

 0,9470

CHFNOK (Selg)

8,4250 / 31.12.2017

8,0500

7,8000

7,6000

 8,33

EURCHF (Kjøp)

1,1630 / 29.01.2018

1,18

1,19

1,20

 1,1540

EURSEK (Selg)

9,9950 / 22.02.2018

9,7800

 

 

 10,15

CHFSEK (Selg)

9,8200 / 05.03.2018

 

8,3000

 

 8,80

 

Vår vurdering

 

EUR/NOK.

 

Norske kroner har den siste månaden vore noko under press grunna turbulens i børsmarknaden. Ein har sett ein liten sell-off i risikable aktiva, og ein liten og perifer valuta som NOK lid litt under det. Ser vi derimot framover er det stadig fundamentalt gode grunnar til vidare styrking av NOK. Det er særskilt fire faktorar som er verdt nemne i den samanhengen;

  1. Renteforskjellar mot utlandet. Norges Bank har varsla fyrste renteauke i desember. Norsk økonomi har utvikla seg betre sidan førre inflasjonsrapport. Oljeinvesteringane er høgare og arbeidsmarknaden strammare, så ei oppjustering av rentebana den 15. mars verkar relativt sannsynleg sjølv om inflasjonen heng noko etter. NOK er dessutan også noko svakare enn NB legg til grunn. Totalt sett, skal dette gi ein rentefordel NOK mot EUR vidare utover i 2018.
  2. Veksten i norsk økonomi er betre og breiare basert enn marknaden tek innover seg. Dette skal ei undervurdert krone nyte godt av framover.
  3. NOK er enno ikkje kobla fullstendig til utviklinga i oljeprisen. Den har no etablert seg på eit høgare nivå enn det vi såg i 2017, godt over 60 USD fatet. Etter kvart vil denne koblinga måtte bli noko sterkare att, då det er sjeldan at vi ser slik dekobling over lang tid.
  4. Ei undervurdert krone fundamentalt, bør også vere attraktiv for spekulative investorar. I eit «normal» marknad utan for mykje frykt vil derfor langsiktige ‘fair value’ verdiar i EURNOK på rundt 8,60-70 tiltrekke seg spekulativ kapital.

Risk;  Ytterlegare børsuro i form av eit større fall, lågare global vekst og ein knekk i oljeprisen vil vege tungt for NOK. Enn så lenge ser derimot både dei norske og globale vekstutsiktene gode, ut, og vi ser ingen grunn til å avvike frå dei prognosane vi kom med ved årsskiftet. Ein er på sporet. 9.50 ved utgangen av mars.

 

 

EUR/SEK

 

SEK, som NOK, har fått slitt litt under børsuroa siste tida. I tillegg er inflasjonen godt under Riskbankens anslag så langt i 2018.  Og inflasjonsutsiktene ser heller ikkje særleg lystige ut, sidan veksten er avtakande på grunn av bustadprisfall og nedgang i bustadinvesteringar. Svensk BNP er vesentleg meir avhengig av vekst i bustadinvesteringar enn norsk økonomi, som har fleire andre strengar å spele på. Noko som og var grunnlaget for at vi var optimistiske på nedsida i SEKNOK. Alt i alt tyder Riksbankens syn på ein renteauke i september noko optimistisk, og ein kan difor ikkje utelukka at svenskane difor vil utsetje renteauken til 2019. Det set SEK litt under press. Samstundes verkar nivå godt over 10.00 her litt overildt, og skuldast nok meir ein nervøs børsmarknad enn svake svenske vekstutsikter. Vi trur derfor på at EURSEK skal handle i intervallet 9.80-10.10 det meste av 1. halvår 2018, og basert på våre anbefalingar er det også den rangen ein bør prøve utnytta.

 

SEK/NOK

 

Basert på vår vurdering av forskjellane i mellom svensk og norsk økonomi, var vi rimeleg sikre på at utviklinga utover i 2018 skulle gå i favør NOK. Norsk økonomi er ikkje like avhengig av vekst i bustadinvesteringar for å halde trykket i BNP oppe, samstundes som det var teikn til at bustadprisfallet i Noreg var nærmare botnen enn tilfellet var i Sverige. For Noreg såg vi difor ei utvikling ein risiko i form av betre vekst, strammare arbeidsmarknad og oppjusterte renter, medan vi for Sverige såg ein risk for avmatande vekst, fallande inflasjon og utsetjelsar av fyrste renteauke. SEKNOK var difor eit klart salscase. No har det derimot gått langt på kort tid. Frå 98.50 til 95, og ein bør vurdere gevinstplukking, for nye shortposisjonar over korreksjonar på 96.50. Kursutviklinga er i tråd med våre prognoser, og vi ser ikkje noko grunn til å endre dei på noverande tidspunkt.

 

EUR/CHF

 

CHF har fått noko vind i segla på grunn av den siste tids uto i aksjemarknaden. Frykta for høgare amerikansk inflasjon og dermed høgare amerikanske renter, har medført ei reprising i aksjemarknaden. Investorane søker dermed trygge havnar. Som amerikanske statspapir, CHF og JPY tradisjonelt sett har vore. Vi anser likevel dette for kortsiktig støy, og ser at det er ein lenger veg å gå for SNB mot normalisering av styringsrentene enn for ECB. Vi tru difor at ECB vil endre rentene fyrst, og SNB vil sitje i ro å sjå an utviklinga. Følgjeleg vil difor renteforkjellen gå i favør EUR framover. Våre prognoser på 1,18 ved utgangen av mars, og 1,19 i juni er kanskje noko optimistiske no, 1,16 og 1,17 er kanskje meir reelt, men vi ser likevel ein gradvis oppgang mot 1,20 til utgangen av året. Retninga ligg difor fast, og EURCHF er følgjeleg stadig ein kjøpskandidat på desse nivåa.

 

CHF/NOK

 

Blir eit resultat av våre utsikter for EURNOK og EURCHF. Sidan CHF har fått god støtte på grunn av børsuro har vi ikkje sett den nedsida vi forventa i dette krysset enno. Vi ser likevel vidar nedside i CHFNOK, den ligg fast, og er stadig ein salskandidat på gjeldande nivå. Nedsida vil kanskje vere noko begrensa fram mot NB her 15 mars, men ei oppjustering av rentebana i NB på det møtet vil kunne gi fart i NOK, og dra EURNOK og CHFNOK mot 9.50 og 8.20 i kjølvatnet av beslutninga.

 

Oppsummert

 

Vi er på sporet når det gjeld våre anbefalingar i NOK kryssa. Vi ser ei vidare styrking av NOK her i frå, gitt at vi får ein «normal marknad» framover utan for mykje frykt. Dei globale vekstutsiktene ser framleis gode ut, jamt over, men nye sprell frå Trump samt lågare vekst i Kina kan vere risikofaktorar. Vi ser likevel per tidspunkt at aksjemarknadane jamt over skal stige ytterlegare i 2018 fordi den globale veksten held seg opp, og selskapsinnteninga er god. Særleg europeiske indeksar verkar difor attraktive på desse nivåa. Oppsida i EURCHF hang litt etter, men vi trur tadig at den vil komme gradvis utover i 2018. EURSEK er som venta eit rangecase dette året, og bevegar seg no i det øvre siktet av kva vi trur den vil ligge på for året jamt over. Ligg 10.15 no, opp frå 9.75 for ei knapp månad sidan, medan EURNOK i same periode stort sett har handla 9.60-70.