Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

NOK famlar i blinde...

 
 • NOK og SEK slit i eit stadig meir utfordrande risikosentiment…
 • Usikkerheit kring det svenske valet tyngar skandinaviske valutaer
 • Riksbanken seier neste renteauke kjem i desember eller februar, og nedjustera rentebana med inntil 7bp i prognoseperioden.
 • Noregs Bank vil heve renta med 25 bp på komande rentemøte 20 september.

NORGE

 • NOK handlar framleis på den svake sida, sidan risikosentimentet internasjonalt tynger mindre og perifere valutaer.
 • Riksbankens rentebeslutning i dag var meir eller mindre i tråd med forventningane, og kursutslaga på både SEK og NOK har vore små. Om noko, eit par øre svakare SEK, og eit par øre sterkare NOK i kjølvatnet av offentleggjeringa – Mot EUR. SEKNOK ned ein halv figur frå 92.80 til 92.30.
 • Den svake krona gir auka sannsyn for at Noregs Bank hevar rentebana den 20 september for prognoseperioden, men at me skal få ei ytterlegare renteauke allereie i desember 18 er heller tvilsamt. NOK svekkinga skuldast andre forhold enn det fundamentale i norsk økonomi, og NB vil sannsynlegvis vurdere den svake NOK som midlertidig. Norsk økonomi er ikkje overoppheta, og hushaldningsgjelda er høg, og det tilseier at renta bør setjast opp i små og gradvise steg.
 • NB kjøper færre kroner i FX marknaden i september, 450 mill per dag. Dette skuldast høgare oljepris, men reduksjonen i NOK kjøp frå NB si side skal i utgangspunktet motverkast av høgare skatteinnbetalingar frå oljeselskapa grunna betre inntening. Dog verkar det som NB sine valutakjøp i marknaden tilleggast meir vekt.
 • Renteauke på 25 bp 20 september verkar å vere spikra frå NB si side. Inflasjonstal 10 september, samt regionalt nettverk 11 september skal skuffe mykje om det biletet skal endrast.
 • NOK interessene verkar fråverande for augneblinken til tross for at det fundamentale i norsk økonomi ser veldig bra ut. Det skuldast hovudsakleg svakt risikosentiment grunna internasjonale forhold, samt usikkerheit kring det svenske valet. Dog, jo meir marknaden etter kvart vil prise inn stadig fleire renteaukar frå NB, vil interessa ta seg opp og me ventar at EURNOK vil bevege seg mot 9,40-50 fram mot årsskiftet.
 • Nordea og SSB ventar henhaldsvis 7 og 6 renteaukar fram mot 2021 i sine siste prognosar. Marknaden prisar no inn om lag 2,5 renteaukar framover. For særskilt 2019 vil det kunne gi NOK ytterlegare vind i segla, om det blir politiske løysingar på dei underliggande handelskonfliktane som no pregar både marknaden og risikosentimentet.
 • Ca 10 % oppgang i oljepris i august har ikkje medført sterkare NOK.

VERDA

 • Støy kring NAFTA forhandlingar, nye tariffrunder KINA/USA, politisk og økonomisk bekymring kring Italia og Tyrkia, Argentina krise, sanksjonar Russland, svakare vekst i Kina gjere verdsbiletet framover relativt usikkert. Det gjere at risikosentimentet også blir noko tynga, og me ser bevegelsar i marknaden som vanskeleg kan forklarast ut i frå fundamentale forhold.
 • EURUSD og EURCHF er no rundt ein figur lågare enn dei var for ei knapp veke sidan. EURUSD handlar 1,1620 og EURCHF 1,1280 For USD sin del er det nok divergerande inflasjons-/vekst- utsikter USA /EU som dreg USD sterkare, medan CHF styrkar seg grunna politisk usikkerheit EU/BREXIT/Italia/Tyrkia og sin generelle posisjon som trygg hamn valuta i eit dårleg risikosentiment.
 • Stadig fokus og bekymring kring framveksande økonomiar, og at gjeldsbelastninga grunna sterk USD og auka amerikanske renter skal bli for tung bera for dei mest gjeldsbelasta økonomiane. Er utfordringane i Tyrkia og Argentina berre eit resultat av dårleg økonomisk styring over lang tid, eller er dette ein situasjon som også kan spreie seg til fleire andre land? I går fekk blant anna Sør Afrikanske rand og Indonesiske rupi juling i valutamarknaden. Og ser ein samleindeksen for framveksande økonomiar så langt i 2018 er den ned om lag 20%.
 • Handelskonflikt og tariffar vil kome til å vera ein verkebyll for marknaden store delar av hausten, NAFTA forhandlingane fortsett framover og det rapporterast om framskritt, men ingenting er avklart.
 • Kva utslag vil auka importtoll få for utviklinga og veksten i kinesisk økonomi framover?
 • Svensk val søndag. Vidopent, og umogleg spå utfallet av. Det er venta ei eller anna mindretalsregjering som enten vil bli leda av Sosial Demokratane og Løfven, eller dei Moderate og Ulf Kristersson slik det ser ut p.t. Til tross for at SD ser ut til å få eit godt val oppslutnadsmessig er dei ikkje ynskja i noko samarbeidsregjering blant dei andre partia. I Riksdagen vil dei derimot få fleire seter, og potensielt lage furore utover hausten. Blant anna i behandlinga av budsjettet for 2019 seinare i haust. Valutfallet får me søndag. Event risikoen fram mot valet har i alle fall vore stor, og tynga SEK, og enno til NOK.

Oppsummert

Ser ein på det fundamentale i norsk økonomi burde det strengt tatt vore NOK positivt for augneblinken. Veksten er solid, framtidsutsiktene lyse særleg på grunn av venta vekst i oljeinvesteringane framover, arbeidsmarknaden strammast til, oljeprisen er nær 80 USD fatet og Noregs Bank vil heve renta for fyrste gong sidan 2011 no på det komande rentemøte.

Likevel held NOK seg svak mot dei fleste valutaer. Basert på fair value modellar av tradisjonelle drivarar av NOK, som renteforskjell mot utlandet, oljepris, risikosentiment målt ved VIX etc. indikera disse EURNOK nivå under 9,00 hjå dei aller fleste aktørar. Marknadskursen avviker med andre ord markant frå dette. Mykje av årsaka til det er at det som tradisjonelle drivarar som renteforskjellar og oljepris synes fullstendig dekobla frå NOK i augneblinken, og er i praksis noko me har observert i store periodar sidan sumaren 2017. NOK har i stor grad vore styrt av støy og furore i internasjonale politiske forhold og konsekvensar av dette for risikosentimentet.

Dog ventar vi at Noregs Bank vil vise vegen att den 20 september. Marknadsaktørane prisar inn berre 2,5 renteaukar frå NB dei neste to åra i FRA marknaden, langt unna det NB la fram til og med i førre inflasjonsrapport. Vi vil bli særs overraska om Noregs Bank presentera ei ny rentebane som er i tråd med dette. Som nylege prognoser for både DNB, NORDEA og SSB denne veka indikera, så er det eit visst sannsyn for oppjustering av rentebana. Hovudsakleg grunna svakare NOK samt sterkare vekst i oljeinvesteringane for 2019 enn venta.

Alt anna like burde dette medføre ei reprising av både NOK og norske renter i kjølvatnet av rentemøtet den 20 september.

Forhåpentlegvis slepp vi då ytterleg ein månad der NOK meir eller mindre famlar i blinde, og ikkje heng i hop med underliggande forhold i norsk økonomi.