Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 21/2018

Noregs Bank – Septemberauke?

Torsdag 21 Juni kjem Noregs Bank med ny pengepolitisk rapport, der me forhåpentlegvis får eit endeleg svar på om me kan spikre fast ei renteauke på 25 bp i september eller ikkje. Denne veka har me fått tre avgjerande tall for kva me kan forvente i den komande inflasjonsrapporten. Det er tala frå oljeinvesteringane, detaljhandel samt dagens ledigheitstal.  EI vurdering av disse opp mot ei eventuell septemberauke finn ein under. Tyngda på vektskåla for Noregs Bank slik me ser det vil uansett vere inflasjonstala den 11 juni samt tal frå regionalt nettverk 12 juni. Per dagens dato og basert på gjeldande informasjon anser me ei renteauke i september som rimeleg sannsynleg.

 

Ledigheit

Dagens arbeidsmarknadstal viste at registrert ledigheit inkludert dei på arbeidsmarknadstiltak fall med 2500 personar i mai. Det gav ein ujustert ledigheitsrate på 2,2 %. Dei siste par månadane har me sett ei sidelengs utvikling i ledigheitstala, noko som har vore særs overraskande med tanke på veksten ein har sett i sysselsettinga. Det store fallet denne gongen kan tyde på at det har vore noko «støy» i tala over dei siste tre månadane. Me er no inne i ein trend tilsvarande det me såg i 2017, at ledigheita fell med om lag 1000 personar i månaden. Me er difor tilbake på sporet i forhold til Noregs Bank sine forventningar til arbeidsmarknaden som dei la fram i pengepolitisk rapport i mars. Utviklinga i arbeidsmarknaden er viktig med tanke på Noregs Bank si vurdering av kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi. Ledigheitstala isolert sett tilseier difor ei renteauke i september.

 

Detaljhandel

Detaljhandelen steig med 0,6 % m/m i April. Dette var 0,4 % betre enn konsensusanslaga på 0,2 % m/m. Den svake detaljhandelsutviklinga me såg i Q1 verkar dermed å vere av midlertidig karakter, og forbruksveksten inn i Q2 verkar å vere god. Sysselsettinga er tiltakande, lønnsveksten på veg opp, så me forventar ein ytterlegare vekst i detaljhandelen utover i 2018. Isolert sett styrker utviklinga i detaljhandelen synet for ein septemberauke.

 

Oljeinvesteringane

For Q2 viste investeringstellinga eit fall frå NOK 160 mrd. til 156,5 Mrd. Undersøkinga viste også til ein vekst i oljeinvesteringane på om lag 5 % i 2018, noko som er 2,4 % svakare enn det Noregs Bank legg til grunn. 2019 tala er derimot meir på linje med Noregs Bank, og med stigande oljepris i det siste er det grunnlag for å vente også høgare investeringar framover. I tillegg melder ein om at fleire prosjekt enno ikkje er tatt med i teljinga, slik at ei viss opprevidering kan ikkje utelukkast seinare i 2018. Til tross for at me er om lag 2 % under investeringstakten Noregs Bank ser føre seg trur me ikkje det er nok til at NB endrar si vurdering av fastlands BNP framover. Det skal nok større forskjellar til. Etter vår vurdering er difor tala nokså nøytrale i forhold til sannsynet for ei september auke eller ikkje.

Inflasjon

Inflasjon har skuffa på nedsida så langt i 2018. I April enda KPIJAE på 1,3 %, 0,3 % lågare enn forventningane til Noregs Bank. Det er særleg lågare prisar på kle og sko som trekkje inflasjonen ned, over 5 % prisnedgong mellom 2017 og 2018. Snodig med tanke på at me i perioden har sett ei vesentleg svakare krone. Noregs Bank forventar ein underliggande prisvekst på 1,4 % i mai. Me bør nok ikkje ende lågare enn 1,3 % om septemberauke framleis skal vere høgt oppe på agendaen på rentemøtet den 21 juni. Me slepp no påskeeffektar på tala, og me ventar difor ein korreksjon opp i matvareprisar. På den andre sidan vil nok flyprisar korrigere noko ned att sidan dei ofte er høgare kring påske. I tillegg må det vere grunn til å forvente ein oppgang i kle og skoprisar, etter at disse har verka kunstig låge ei stund. Inflasjonstala for mai bli i alle fall særs viktig i forhold til den nye rentebana til NB i neste pengepolitiske rapport. Me trur inflasjonstala vil vise ein stigande trend den 11 juni.

Regionalt nettverk

Vi ventar at kontaktane i regionalt nettverk samla sett framleis vil melde om moderat produksjonsvekst framover. Vi trur særskilt at oljeleverandørane, til tross for noko svakare investeringstal enn venta denne veka, vil melde om auka og tiltakande vekst godt hjelpe av ein høgare oljepris. Vi ventar at kontaktane framleis vil melde om ei god etterspørselside, både frå heimemarknaden og frå eksportmarknadane. VI ventar at kontaktane samla sett vil rapportere om framleis god ordreinngang, og moderat vekst i investeringane for dei neste 12 månadane. Me trur likevel at det regionale nettverket er litt meir usikre på framtidsutsiktene enn det tilfellet var ved førre korsveg i mars. Det skuldast at me har sett ei litt svakare nøkkeltalsutvikling enn venta både her heime og internasjonalt, samt teikn til global vekstavmating. Vi trur og at fleire vil melde om full kapasitetutnytting enn det tilfellet var i mars med 32%. Ein strammare arbeidsmarknad tyder på at kapasitetsutnyttinga har tatt seg opp. Det kan og gi eit noko høgare anslag på lønsveksten, som var indikert til 2,7 % å/å i mars. I tillegg ventar vi at bedriftene vil melde om noko høgare utsalsprisar for dei neste 12 månadane. Totalt sett trur vi rapporten vil vere nokså nøytral samanlikna med mars, og heilt i tråd med forventningane til Noregs Bank. Septemberheving bør difor ligge fast også etter regionalt nettverk 12 juni.

 

Konklusjon;  

Over dei siste par månadane har ei svakare nøkkeltalsutvikling enn venta sådd tvil om renteauke frå Noregs Bank i september. I tillegg har ei svakare nøkkeltalsutvikling også internasjonalt medført at NB også må kike litt utover landegrensene når ein bestemmer seg i rentesettinga. I marknaden har ein sett at september auke over den siste veka er indikert innprisa med mellom 30 og 50 % sannsyn. Tala denne veka, særskilt detaljhandel og arbeidsmarknadstala har vore gode, og septemberauke bør difor ha blitt vesentleg meir sannsynleg att isolert sett. Kva me kan forvente i ny rentebane 21 juni vil i stor grad bli avgjort av KPI tala den 11 og regionalt nettverk den 12. Slik me opplever utviklinga i Norsk Økonomi fryktar vi meir inflasjonstala enn utviklinga i regionalt nettverk. Med ein strammare arbeidsmarknad vitnar det om ein økonomi med vekst over trend, samt betre kapasitetutnytting.

 

Me trur likevel på eit utfall den 11 og 12 juni som vil gi ei rentebane i neste pengepolitiske rapport som spikrar ei heving i september. Med ein marknad som no prisar inn dette med berre omlag 40% sannsyn er det difor grunn til å tru at me endeleg vil bryta 9,47-75 rangen på nedsida mot EUR i kjølvatnet av disse begivenheitane. Vonleg får me rett, og så får me feste setebelta for å vera med på turen.