Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 22/2018

Sommaren er her…

Vèrmessig har den vore her ei stund allereie sjølv om det no meldast om lågtrykk neste veke på disse kantar. Blir det gråvêrsdagar også for NOK framover? Mykje avgjerast denne veka med regionalt nettverk og inflasjonstal, og resultatet av Noregs Bank veka etter. Samstundes har me neste veke rentemøte i både USA og Eurosona, og sjølv om ei renteauke er spikra i USA, og ECB var forventa fram til i førgårs og vere relativt nøytrale, knyttar det seg no vesentleg meir spenning til desse to møta enn det gjorde førre veke. ECB medlem Praet framsto meir haukete i si tale denne veka, og marknaden byrja å tru på at me kunne få vite noko rundt avslutninga og utviklinga for QE allereie på neste rentemøte. Frå USA knyttar det seg stor spenning til om det blir berre tre eller fire renteaukar i år, og vegen vidare for 2019. Denne veka vil avgjere mykje av kva me kan forvente av bevegelsar over sommaren. Og på toppen av det heile, har me G7 møtet i helga, der handel og tariffar sikkert nok vil stå øvst på agendaen. Me får ta ein ting av gongen;

 

ECB

Til tross for at Praet i praksis opna opp for at me kunne få vite om vegen vidare for QE allereie på rentemøtet neste veke trur me likevel at me må vente til Juli for å få den endelege konklusjonen. Det som derimot verkar tilnærma klart då i juli er at ein vil sjå ei nedtrapping frå september i aktivakjøpa frå 30 til 15 Bn i månaden, og at QE med stort sannsyn endar ved årskiftet. Det skyv nok fyrste renteauke i ECB enno lenger ut i tid, og desember 19 verkar no å vere det mest trulege utfallet. EURUSD har kome ein del opp på disse haukete uttalingane til Praet og vil nok korrigere ned att om me får rett i våre vurderingar om avgjersla kring QE avsluttast i juli. EURUSD verkar å vere eit 1,15-1,20 case dei neste 6 mnd, og me føretrekk short EURUSD på kort sikt her, men long posisjonar utover 6 mnd ved bevegelsar til nedre del av dette intervallet.  

 

FED

Marknaden forventar ein auke på 25 bp neste veke, men det knyttar seg spaning til om det blir ytterlegare ei eller to renteaukar til i år. Marknaden slik det ser ut no prisar inn knappe fem renteaukar ut 2019, dvs. to til 2018 og tre i 2019. Basert på mediananslaga på dot plotta til FOMC medlemane, så kan me fort tippe mot tre renteaukar til i 2018, og fire i 2019, om vi får ei dreiing mot det allereie på neste rentemøte er eg derimot tvilande til, men det verkar rimeleg sannsynleg med ytterlegare to aukar til i 2018 i kjølvatnet av den komande auken i juni, og det bør gi kortsiktig støtte til USD. Amerikansk økonomi går bra, og inflasjonsutsiktene er tiltakande.

 

Norges Bank

Kva vi kan forvente på rentemøtet den 21 juni vil i stor grad bli avgjort av neste vekes inflasjonstal og regionale nettverk. Norges Bank ventar ein underliggande inflasjon på 1,6 % for mai, men me trur nok at eit utfall på 1,3 % eller betre meir eller mindre vil spikre ei septemberheving. Grunnen til det er at me forventar at det regionale nettverket vil vise at utsiktene for vekst framover er gode, og at stadig fleire vil melde om full kapasitetsutnytting. Med eit tilstrammande arbeidsmarknad, og god vekst i konsum dannar det eit positivt bilete av tilstanden i Norsk økonomi. I tillegg har me også etablert oss på eit høgare oljepris nivå i forhold til kva Noregs Bank såg føre seg ved førre korsveg. Summa summarum er me derfor i ein betre situasjon no enn det NB såg føre seg i mars. Med tiltakande inflasjonspress internasjonalt er det også grunn til å tru at dette vil nå Scandinavia, og det vil nok NB hensynta i vurderingane. Me trur difor inflasjonstala må skuffe voldsomt om ikkje september auke skal spikrast på rentemøtet den 21. juni.

 

G7

På helgas G7 konferanse vil nok handelsavtaler og tariffar stå høgt på agendaen. Vorspielet starta allereie på twitter med kraftig ordveksling mellom Trump og den franske presidenten i går. Begge meinar sjølvsagt og ha sitt på det tørre og me forventar kraftige diskusjonar, men ingen nevekamp på helgas møte. Handelsavtale diskusjonar mellom Kina/USA, USA/EUR etc, samt den usikkerheit rundt politikken som vil førast av den nye italienske regjeringa vil nok prege marknaden også i tida framover. Eit underliggande godt makrosentiment,  bedriftene rapportera framleis i snitt betre tall enn venta, råvareprisane trendar høgare tilseier at børsklimaet framleis bør vere bra, men politisk uro og handelskonflikter ligg der som eit mørkt bakteppe. Me anar framleis ikkje det endelege utfallet, og kva konsekvensar dette vil få for dei internasjonale vekstutsiktene. Auka tariffar vil derimot presse opp prisane, og gi lågare etterspørsel alt anna like.

 

Konklusjon;

Me trur at neste vekes begivenheitene tilseier at me omsider skal kunne bryta EURNOK rangen 9,47 – 75 på nedsida. To årsaker til det, med QE avgjersle i juli i staden for juni skjønar marknaden at ein nok har prisa inn ein for aggressiv ECB, samt at ei septemberauke meir eller mindre vil bli prist inn nærmare 100 %. Dette vil sende NOK og USD sterkare mot EUR over sommaren. Utfordringa for NOK er at risikosentimentet i marknaden per tidspunkt ikkje er det beste for ein valuta som vår, som då ofte lid under litt manglande interesse. Vi trur likevel ikkje det er nok til å stoppe ei sterkare krone fram mot rentemøtet i september.

Ha ei fortreffeleg veke.