Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

NOK - Ikkje ei norsk historie..

 

Importvekta har NOK faktisk styrka seg noko over den siste veka grunna betra risikosentiment og stigande oljepris. Handelsvekta er NOK omlag 0,5 % sterkare målt ved I44, noko som hovudsakleg skuldast ei styrking mot USD på i overkant av 2 %. I tillegg har nedgang i GBPNOK og JPYNOK bidratt. Dog er dette snarare ei EURUSD, EURGBP og EURJPY historie enn ei NOK styrking, og summa summarum har me stort sett ei kontinuerleg NOK svekking over dei siste par månadane om me ser bort frå dei siste 5-8 dagane. Her følgjer ei lita oppsummering av den siste veka;

 

NOK

 • Risikosentimentet starta svakt førre veke med noteringar i EURNOK over 9,70 for fyrste gong sidan mai. Ei positiv børsutvikling gjennom veka, med ein børsoppgang globalt på vekesbasis for fyrste gong etter fleire negative veker. Med andre ord eit noko betre risikosentiment som drog EURNOK til nivå rundt 9,64, også godt hjelpe av stigande oljepris grunna trekk på amerikanske råoljelager. Bevegelsen blei derimot reversert på tampen av veka, og me lukka fredag rett i underkant av 9,69. Her på morgonkvisten notera me no 9,73, og oppgangen i EURNOK er eit resultat av sterkare EUR mot dei fleste valutaer, fortrinnsvis EURUSD. Sjå under.
 • Makromessig burde NOK fått god støtte førre veke med gode BNP tall, stigande oljepris og betre risikosentiment målt ved børsoppgang og ein liten nedgang i VIX indeksen. Mot EUR er ikkje dette tilfellet, og me ser investorar på sidelinja i kronemarknaden.
 • Marknaden har vore netto NOK seljarar no i 8 samanhengande veker.
 • Det er grunn til å tru at NOK framleis vil vere under press dei komande vekene sidan ein ser ei tynga svensk krone grunna usikkerheit rundt utfallet av Riksbanken 6. september, samt det svenske valet 9. september. Svakare SEK tynger også diverre NOK i dette biletet, utan at det kan forklarast ut i frå fundamentale forhold. Med få norske store begivenheitar i perioden, Noregs Bank er ikkje på trappene før 20. september, verkar det vere vanskeleg å betre NOK appetitten betrakteleg dei neste to vekene.
 • Når det er sagt så er ikkje NOK svekkinga vi har sett over dei siste par månadane eit resultat av ei svakare utvikling i norsk økonomi, snarare tvert imot. Svak likviditet over sumaren, forverra risikosentiment grunna handelskonfliktar, politisk uro kring Italia og Brexit, situasjonen med sanksjonar mot Tyrkia/Russland, vekstavmating i Kina, og ikkje minst the SEK story har alle forsura NOK appetitten over dei siste par månadane. Difor bør og NOK svekkinga vere av det midlertidige slaget, og me forventar at den vil styrke seg att utover i H2 og vidare inn i 2019 etter kvart som marknaden vil ta inn over seg renteaukane til Noregs Bank.
 • NOK svekkinga over den siste tida er og eit resultat av fallande norske renter, og i forhold til Noregs Banks rentebane underpriser marknaden NB markant. Ei reprising av NB den 20. september bør difor gi NOK støtte. NB ventar ei markant sterkare krone for q3 og q4 i forhold til det me har no. Og ligg me rundt 9,70 på Noregs Banks rentemøte 20. september tilseier det isolert sett at Noregs Bank må løfte rentebana ein del basispunkt.
 • Me ventar difor at me over dei neste månadane skal etablere oss i 9,30 – 50 rangen att.

 

EURUSD

 • Sidan risikoappetitten i marknaden har betra seg har me sett ein generell svekking av dei trygge havnane CHF, USD og JPY den siste veka. Og då fortrinnsvis mot EUR. EURUSD har stege nesten 2,5 % den siste veka, og notera seg no for 1,1680.
 • Svakare USD skuldast også at Trump ytra seg om renteaukane til FED ikkje gav USD konkurransefordelar. Samt at han meinte at både Kina og EU bevisst svekka sine eigne valutaer for å betre konkurranseevna.
 • I tillegg har europeisk tall vore betre enn venta over den siste veka. Europeisk PMI, Tysk IFO indikera at ei noko svakare veksttakt i Europa i Q2 kan ha vore midlertidig, og at veksten kan ta seg noko opp i Q3. Frå USA har me fått indikatorar på at veksten no kanskje har peaka. Over den siste veka har det gitt nok vind i segla til EUR
 • Ser me framover er derimot FED i tilstrammingssyklus, medan fyrste renteauke i EUR skyvast stadig lenger ut i tid. På kort sikt bør dette gi støtte til USD, før me ventar eit oppsving i EURUSD att utover i 2019.
 • Med eit usikkert risikosentiment framover grunna handelskonflikten mellom USA og Kina brukar dette tradisjonelt sett vere USD positivt. I tillegg er det venta solid amerikansk vekst også i H2 grunna sterke finanspolitiske stimuli, og med tiltakande prispress som også divergera i forhold til EU vil USD ver på den sterke sida på kort sikt.
 • Dog skal det litt til at amerikanske makrotal skal overraske positivt i H2 på bakgrunn av store forventningar. Det kan tynge USD litt opp og fram.
 • Dei siste 3 månadane har EURUSD stort sett handla i 1,13 – 1,1750 intervallet, og me vil nok ligge i den leia det meste av H2.

 

Oppsummert

 

NOK bevegelsane dei siste par vekene har difor fortrinnsvis vore prega av store bevegelsar i majors valutaane samt ein tynga SEK. Det er med andre ord ikkje ei norsk historie. Me er redd det ikkje blir ei norsk historie att før i samband med rentemøtet den 20. september. Og me utelukka difor ikkje at det kan bli verre før det blir betre. Ei reprising i rentemarknaden og av NOK verkar derimot uunngåeleg i samband med dette rentemøte med tanke på kor langt marknaden er både på rente- og kronesida i forhold til Noregs Banks pengepolitiske rapport frå juni. Isolert sett tilseier den svake krona no ei oppjustering av den norske rentebana.

 

Då bør NOK bli ei norsk historie att, og me vil kunne sjå ein bevegelse meir i tråd med fundamentale forhold i norsk økonomi.