Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Prognosar fyrste halvår 2019

I ei verd prega av stor finansusikkerheit så er det ikkje så enkelt å kome med spådomar om korleis marknaden vil utvikle seg i fyrste halvår når så mange marknadstema er uavklart. Me har handelskonflikta som marknaden ynskjer ei avklaring kring, me har Brexit som ein framleis ikkje klarar einast om, og me har avmatande globale vekstutsikter som marknaden fryktar kan ende i global resesjon litt opp og fram. Det er likevel ein del ting som tyder på at fyrste halvår ikkje nødvendigvis kjem til å bli like turbulent som marknaden tilsynelatande frykta i desember. For børs og NOK kan me nemna følgande;

  • Sentralbanken i USA vil i større grad hensynta makrobiletet og marknadssituasjonen i si rentesetjing framover. Dette gjere marknadsaktørane noko tryggare på at dei førespegla renteaukane sannsynlegvis vil bli færre enn venta. Noko som også vil vere fordelaktig for framveksande økonomiar.
  • Oljeprisen har stege ein del sidan årskiftet, og produksjonssignala dei siste to vekene tyder på at dei oljeproduserande landa opprettheld lovnadane om produksjonskutt som blei varsla i desember.
  • Analytikarestimata for bedriftsresultata for Q4 er kraftig nedjustert, særleg i USA, noko som kan bidra til positive overraskingar i resultatframlegga framover. Det same gjeld guiding for inntening framover, og om bedriftene forventar større framtidige inntekter enn marknaden ventar så vil det betre marknadssentimentet i aksjemarknaden.
  • Signal både frå USA og Kina i det siste tyder på konstruktive handelssamtalar i førre runde, noko som gir von om ei løysing kanskje i løpet av Q1 19.
  • Situasjonen kring Italia har roa seg, kredittspreadar har kome mykje inn, og ECB ventar at veksten i EU vil ta seg opp framover ettersom nedgangen i andre halvår i 2018 blir vurdert til å skuldast ein del midlertidige faktorar. Får ECB og Draghi rett?
  • Her heime går økonomien framleis godt, og utsiktene for 2019 ser framleis lyse ut.

 

Me vel difor og tru at den oppgongskonjunkturen me har sett over dei siste åra vil gå mot ei mjuk landing i form av at dei fleste usikre momenta vil løyse seg i relativt minnelege former. Det bør kunne gi grunnlag for nokså grei global vekst også for 2019. Prognosane for fyrste halvår 2019 tek difor utgangspunkt i det.

 

EURNOK

Fallet i desember var overdrive og skuldast i hovudsak at marknadsaktørane frykta for full stopp i den globale økonomiske veksten, noko som og drog med seg oljeprisen i overkant mykje. Ei korrigering av dette synet, samt produksjonskutt frå OPEC vil truleg sende oljeprisen noko høgare i 2019. Når norsk økonomi i tillegg går ganske bra vil både den norske veksten og ikkje minst norske renter vere høgare enn hjå våre fleste handelspartnerar i 2019. Dette er ikkje hensyntatt i marknadsprisinga, og marknaden verkar ikkje å ha tillit til rentebana til Noregs Bank. Sesongmessig går også NOK sterkare i fyrste halvår tradisjonelt sett, den strukturelle likviditeten strammast til, noko me også ventar vil vere tilfellet i år. Me ser difor føre oss at me vil sjå EURNOK på 9,40-50 i løpet av fyrste halvår 2019.

EURSEK

Ser ein på rentemarknaden verkar marknadsaktørane og tru på at Riksbanken og ECB vil følgje kvarandre tett i eventuelle renteendringar framover. Utviklinga i svensk økonomi er særs avhengig av dei europeiske vekstutsiktene, og eit oppsving i Europa vil også gagne Sverige. Svensk økonomi vil nok uansett vokse mindre i 2019 enn tilfellet var for 2018, og er soleis inne i ei periode med fallande vekst. Me trur likevel at Riksbanken har potensial til eventuelle renteaukar tidlegare enn ECB i denne syklusen, og at ei eventuell reprising i marknadsprisinga difor vil vere i favør SEK. Me ser difor føre oss at me kan sjå 10.00 -10.10 i løpet av fyrste halvår 2019.

 

SEKNOK

Oppgongen i SEKNOK i desember gitt underliggande økonomiske forhold i dei to landa i mellom var rett og slett vanskeleg å skjønne. Me gjekk frå 90 til 97.80 på knappe to månadar, til tross for at makrotala frå Norge var sterke i desember. Fallande oljepris var nok hovuddrivar, samt at SEK fekk noko støtte i form av renteauka til Riksbanken i desember. Den var derimot venta, og burde gitt små utslag. Internasjonalt verkar det som at marknadsaktørane lukkar auga litt for at den kostnadsreduksjonen me har sett i oljebransjen faktisk gir break even prisar på norsk sokkel på under 25 USD fatet. Ein Oljepris kring 60 USD fatet lever AS Norge godt med, og spela ikkje nemneverdig rolle for dei skisserte oljeinvesteringane for 2019. Dette vil gi ein vekstimpuls for norsk BNP i 2019 på om lag 0,5 %. Me trur difor at norsk økonomi i stor grad vil utvikle seg i meir positiv retning enn svensk økonomi i 2019, og det skal følgeleg dra SEKNOK nedover. Me ser difor føre oss at me skal sjå intervallet 0,92-93 i løpet av fyrste halvår 2019.

 

EURUSD

Me verka å ha etablert oss i ein høgare range i EURUSD, kring 1,15. Lågare FED forventningar har redusert froventa rentespreadar mot Europa. Fundamentalverdimodellar tyder på at EUR er undervurdert mot USD om me ser litt opp og fram. ECB strammar i tillegg til likviditeten i 2019 ved å halde opp med LTROs, og sjølv om ei eventuell renteauke stadig prisast lenger og lenger ut i tid, så verkar oppsida det mest sannsynlege utfallet sett 2019 under eitt. EI løysing på handelskonflikten mellom USA og Kina, samt at ECB/Draghi får rett med at den europeiske veksten vil ta seg opp i fyrste halvår 19 vil kunne løfta EURUSD ytterlegare. Me ser difor føre oss at me vil kunne sjå nivå kring 1,17-1,18 i fyrste halvår 19.

 

EURCHF

Det usikre marknadsklimaet og marknadsfrykt held EURCHF på den låge sida. Me trur som sagt at den globale vekstfrykta er noko overvurdert, samt at me vil få ei løysing på både handelskonflikta USA/KINA og Brexit dei neste månadane. Dette vil kunne betre risikosentimentet noko utover i H1. Alt anna like vil dette kunne svekke CHF som trygg hamn valuta mot dei fleste kryss. Me trur difor at me i løpet av fyrste halvår kan sjå 1,15 -1,16 nivået.

Om me treff nokolunde på våre prognosar ovanfor så vil dette gi følgande bilete i andre kryss mot NOK utover i fyrste halvår 2019;

USDNOK           -             Me ser føre oss å sjå nivå mellom 8,10-20 i fyrste halvår.

CHFNOK            -             Me ser føre oss  å sjå nivå mellom 8,15-25 i fyrste halvår.

CADNOK           -            Me ser framleis føre oss dette som eit 6,20-50 case.

AUDNOK          -            Me ser framleis føre oss dette som 5,90 – 6,20 case.

JPYNOK             -             Me trur me kan sjå nivå mellom 7,30 – 40 i fyrste halvår.