Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Noregs Bank – ein potensiell gamechanger for NOK?

 Ser ein på utviklinga i norsk økonomi har ikkje det gitt særleg støtte til NOK i 2018. Det er særleg det internasjonale risikosentimentet som i stor grad har styrt NOK bevegelsane så langt i år. Det komande rentemøtet i Noregs Bank har potensial til å kunne styrke NOK, men vil NB levere ei rentebane som har potensial til å bli ein gamechanger for NOK i 2018 eller vil internasjonale forhold framleis vere hovuddrivaren framover? Den som leve får sjå. Det einaste som er sikkert er at det komande rentemøtet vil gi NOK ei viss form for støtte, men ser ein 2018 under eitt verkar dei internasjonale forholda såpass usikre at risikopremien på NOK mest truleg ikkje forsvinn med det fyrste. Når det er sagt, så ser 2019 ekstremt lovande ut for norsk økonomi, og jo fleire handelsavtalar Trump og USA landar framover, jo betre risikosentiment, og jo lysare ser det ut. Det må på eit eller anna tidpunkt også slå ut i sterkare NOK. Før eller seinare.

 

Norsk Økonomi og NOK

Det makroøkonomiske biletet for norsk økonomi ser lyst ut. Oljeprisen har etablert seg godt over 75 USD fatet, og rentedifferansane mot utlandet(EU) forventast å nå sitt høgste nivå på omlag 15 år sumaren 2019. For NOK har ikkje dette gjeve utslag. Både oljepris og rentedifferanse har i stor grad vore dekobla krona sidan sumaren 2017, og følgjeleg har heller ikkje det at NB no skal inn i eit tilstrammingsmodus gitt NOK vind i segla, overraskande nok.

Det er særleg internasjonale forhold som har haldt NOK igjen i 2018. Svakare vekstutsikter internasjonalt, vekstavmating i Kina, handelskonfliktar mellom USA og det meste av verda, tiltakande politisk og geopolitisk risiko, stigande amerikanske renter og konsekvensane av dette på framveksande økonomiar har prega risikosentimentet i marknaden. Mindre perifere valutaer som NOK og SEK har ikkje dei beste klimatiske forholda i slike sentiment, og me har sett nettosal av NOK mot dei fleste hovudvalutaer i 10 av dei siste 12 vekene. Sidan det internasjonale biletet framleis er uoversiktleg er det difor grunn til å tru at NOK framleis vil handle med ein viss risikopremie, og at marknaden ikkje vil gå «all in» til tross for at det underliggande fundamentale i norsk økonomi ser særs lovande ut. I alle fall ut 2018 ser det ut til.

Ser ein på marknadsprisinga av Noregs Bank per tidspunkt, så har ikkje marknadsaktørane fullt tru på rentebana som NB skisserte i juni 18. I den ligg det an til tre renteaukar før utgongen av 2019. Marknaden prisar ikkje fullt inn dette. Med Noregs Bank på torsdag, der me i tillegg ventar ei heva rentebane (meir om dette seinare) ligg det an til ei viss reprising av norske renter og NOK i etterkant av møtet. Sidan NOK er strekt særs langt på den svake sida posisjonsmessig over sumaren, samt ligg historisk langt unna fundamentalverdiar (8,70-8,90 ca. mot EUR), er det difor grunn til å tru på sterkare NOK i kjølvatnet av Noregs Bank kommande torsdag. Om våre forventningar til Noregs Banks nye rentebane slår til.

EURNOK har handla så vidt under 9,40 i år. I etterkant av rentemøtet ventar me ein test av 9,50, og at me etablera oss att i 9,40-55 rangen me såg tidlegare i vår. Ein test av årsbotnen kring 9,38 kan me fort testa i H2, men den markante NOK styrkinga mot 9,20 - 9,10 - 9,00 trur me ikkje vi ser i 2018. Til det verkar det svake internasjonale risikosentimentet stå for sentralt. Trumponomics og Trumpbulence vil nok framleis prege marknaden. NOK vil difor framleis handle med ein viss risikopremie, men etter NB vil i alle fall denne vere mindre enn den har vore på ei stund.

 

Norges Bank og rentemøtet

 • Ei renteheving på 25 bp er skreve i stein
 • Rentebana vil bli heva, og auke sannsynet for 3 renteaukar i 2019
 • Neste renteauke etter september kjem mest truleg i mars 19.

Sidan siste inflasjonsrapport er det følgjande forhold ta stilling til;

 1. Forhold som trekk rentebana ned;
  • Utviklinga i Norsk økonomi har vore noko svakare enn venta. Veksten for H1 blei nedrevidert og me ventar at NB justera 2018 anslaga ned frå 2,6 % til 2,4 %. Arbeidsmarknaden stabiliserte seg i Q2, og fallet i ledige har avtatt noko. Kapasitetsutnyttinga i økonomien er om lag i tråd med forventningane, og vitnar om ein økonomi over trendvekst men ikkje på høggir. Det regionale nettverket no i september rapporterte om lågare produksjonsvekst i snitt for dei siste tre månadane enn venta, men auke i tida framover. Forbrukertilliten er fallande, og høge straumprisar fører til redusert kjøpekraft. Med stabile bustadprisar, og høgare renter vil dette dempe forbruksveksten framover. Summa summarum går det likevel godt i norsk økonomi, men samanlikna med inflasjonsrapporten i juni bør dette trekke rentebana svakt nedover.
  • Renteforventningar internasjonalt har falt litt i den lange enden hjå våre viktigaste handelspartnerar, inntil 10 bp på 2 års sikt. Effektar av handelskonfliktar på den internasjonale veksten er nok det viktigaste årsaksforholdet til dette. Alt anna like burde dette trekke ned rentebana noko i 2020 og 2021.
 1. Forhold som tilseier uendra rentebane;
  • Internasjonale vekst- og inflasjonsanslag er om lag uendra over sumaren. Det er difor grunn til å tru at NB ikkje vil endre noko særleg på disse anslaga for våre nærmaste handelspartnera i denne runden. Dette tilseier uendra rentebane.
 1. Forhold som tilseier høgare rentebane;
  • NOK er om lag 2 % svakare enn det NB såg føre seg i snitt for Q3. Dette til tross for at renteforskjellen mot utlandet har auka i den lange enden.
  • Oljeprisen har etablert seg over 75 USD fatet, noko som også er på oppsida av NB forventningar for Q3
  • Pengemarknadsrenta, Nibor 3M, har vore noko lågare enn venta så langt i Q3. NB venta eit snitt på ca. 1,10, og me handlar no tett på 1,05 i snitt. Premien på Nibor har følgjeleg vore noko mindre enn NB såg føre seg i juni. NB kan meine at dette berre er midlertidig.
  • Oljeinvesteringane for 2019 ligg an til å bli 8-12 % høgare enn NB såg føre se

Vurderer vi dette samla er det grunn til å tru på at rentebana oppjusterast noko no i september, spesielt for andre halvdel av 2019 og utover. Såpass at den indikera tilnærma likt sannsyn mellom to eller tre renteaukar i 2019. NB har kommunisert at dei ynskja å gå gradvis fram og at dei ynskja å sjå effekten av den fyrste renteauken før dei hevar rentene ytterlegare. Det talar for at neste renteauke etter september fyrst kjem i mars 2019. For NOK sin del vil den styrke seg meir umiddelbart etter rentemøtet om dei likevel også opprettheld eit visst sannsyn for desemberauke i den nye rentebana, kontra det å spikre denne 100 % til mars. Dette fordi valutamarknaden i stor grad handlar i det korte biletet, og fordi mykje kan skje i marknaden dei neste 6 månadane.

For NOK vil derimot rentemøtet komande torsdag utvilsamt gi NOK ei viss støtte, og ein test av 9,50 verkar overvegande sannsynleg, og at me kan etablere oss i 9,40-55 rangen att. Noko gamechanger for markant NOK styrking vidare i 2018 trur me derimot ikkje det blir. Til det verkar det svake risikosentimentet internasjonalt i den andre retninga, og gjere at NOK handlar med ein viss risikopremie.

Landar derimot Trump stadig fleire handelsavtalar framover, samt at den urolege situasjonen og spreiingsfrykta kring framveksande økonomiar roar seg, så vil NOK gagne på det.

Det verkar likevel fyrst å kunne bli ei 2019 historie. Eit år som også blir enno betre for norsk økonomi enn 2018.

NOK er diverre ein valuta som tek heisen opp (svakare), men trappa ned (sterkare). Det positive er at det fundamentale i norsk økonomi ser såpass bra ut at trappa ned bør vere lenger enn heisen opp.

Det dumme er sjølvsagt at det å ta trappa tek lenger tid…….sjølv om NB komande torsdag vil korte ned den tida noko.