Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 45

"Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away." - Jim Cramer

Sidan sist

Sidan sist har vi hatt ei veke med nokså positive norske nøkkeltal utan at dette har slått noko særleg ut I sterkare NOK.

Arbeidsledigheita sank med 0,1 % til 2,4 % i oktober, og antall ledige blei redusert med 1900 personar. Dette var vesentleg betre enn forventa, og forsterkar trenden med eit fall i ledigheita på om lag 1000 personar i månaden.  I forhold til Noregs Banks syn er dette heilt klart på den sterke sida, og taler isolert sett for ei tidlegare renteauke enn det Noregs Bank skisserte i førre inflasjonsrapport. I tillegg fekk vi tall for bustadmarknaden i oktober. Noko overraskande fekk vi ein sesongjustert oppgang på 0,4 % for landet som heilheit, og talla var difor jamt over betre enn venta og frykta. Det er framleis masse ledige bustader til sals, men stiger no i eit vesentleg saktare tempo. Turnover er også bra i marknaden, men det er noko for tidleg å seie at vi har sett botnen i bustadprisane enno. Mest sannsynleg vil vi nok sjå ei svak utvikling nokre månadar til, men ein stadig betre arbeidsmarknad, samt lave renter i overskodeleg framtid fører til at fallet i bustadprisar snarare må sjåast på som ein sunn korreksjon enn eit potensielt krakk.

 

 
Våre betraktningar

 

 

Noreg

EU

Noreg

EU

Noreg

EU

Noreg/ECB

For 2017

feb/Mar

feb/mar

sep/okt

sep/okt

Differanse

Differanse

Favør

Inflasjon KPIJAE - HICP

1,7

1,8

1,2

1,5

-0,5

-0,3

EU

BNP fastland - prediksjon

1,6

1,8

2,0

2,2

0,4

0,4

likt

NIBOR/EURIBOR 3 mnd

0,99

-0,33

0,81

-0,33

-0,18

0

EU

Oljeprisanslag NB/ECB

54

56,4

55

51,8

1

-4,6

Noreg

Oljeinvesteringar

-9,8

 

-1,0

 

8,8

 

Noreg

CBOE Volatility Index - VIX

17

17

12

12

-5

-5

Noreg

Arbeidsledigheit

2,9

9,4

2,7

9,1

-0,2

-0,3

EU

Anslag produksjonsgap

-1,5

 

-1,1

 

0,4

   

Anslag I-44

102,9

 

103,8

 

0,9

   
               

I februar noterte vi 8,80 mot EUR og sidan det har vistort sett kun sett ei svakare utvikling i NOK, bortsett frå ein korreksjon sterkare i juni. Ved å sjå på enkelte nøkkeltal, og forventningar går det an å forklare noko svakare NOK sidan februar. At bevegelsen skulle bli såpass stor og i tillegg etablere seg er vanskelegare å forklare. I forhold til fair value modellar har vi visstnok aldri sett ein større mismatch mot EUR enn det vi ser for augneblinken. Basert på situasjonen i februar/mars kontra situasjonen i september/oktober er det spesielt to ting som har slått negativt ut for NOK jamfør tabellen. Det er svakare rentedifferanse mot utlandet, samt at inflasjonsutsiktene i Norge samanlikna mot EUR er noko svakare. I tillegg har vi fått frykta om bustadprisane på toppen, noko som spesielt internasjonalt har fått stor merksemd. Eit potensielt krakk i bustadprisane ville ha ført til lågare privat forbruk, lågare bustadinvesteringar og vesentleg lågare vekst. Dog er vi ikkje der. Men marknaden er ikkje overtydd om ei mjuk landing enno. Rentedifferansen som hovudsakleg og historisk er den viktigaste katalysatoren for NOK styrking har falt ein god del gjennom året. Nibor er no på historiske botnnivå, og dette til tross for at ein gjerne ser ein oppgang i Nibor på tampen av året, sidan Nibor er knytt opp mot likviditeten i USD. Strammare USD likviditet mot slutten av året har tradisjonelt sett også løfta Nibor, men enn så lenge held tilgangen på USD oppe i Q4, sjølv om det er venta noko strammare likviditet fram mot årskiftet. Dette er ikkje spesielt positivt for NOK akkurat no.

 

Når det er sagt synes vi NOK ser altfor svak ut basert på fundamentale forhold. Det same synes vi om SEK. Ein kan gjerne snakke om at NOK er sesongmessig svakare enn normalt i Q4, men der er ein del ting som marknaden ikkje verkar å ta innover seg, slik vi ser det. Med ei stadig strammare arbeidsmarknad, vil kapasitetutnyttinga i norsk økonomi betre seg raskare enn venta. Vi ser at Noregs Bank stadig nedjusterar produksjonsgapet (forskjellen mellom potensiell og faktisk produksjon), noko som indikera ei positiv utvikling i norsk økonomi. Med stadig fleire i arbeid, betre kapasitetutnyttelse, vil det etter kvart slå ut i større lønnspress, og ei positiv forbruksutvikling. Gitt at vi får ei mjuk landing i bustadmarknaden vel og merke. Med 2-3 % svakare NOK enn forventa av Noregs Bank vil dette etter kvart gi seg utslag i høgare importprisar, og totalt sett vil dette vere inflasjonsdrivande på sikt. Sidan februar har vi sett at Noregs Bank ved gjentatte høver har endra prognoser for vekst, sysselsetting, kapasitetutnytting, produksjonsgap i positiv retning, og fyrste renteauke er flytta stadig nærmare, dog særs nøkternt. Vi trur at betringa av  kapasitetsnyttinga i Norsk økonomi framleis er undervurdert, og at den fyrste renteauken difor snarare kjem tidlegare enn seinare enn venta. Dette trur vi også Noregs Bank tek noko innover seg i den pengepolitiske rapporten i desember.  

 

Dekobling 

Så har ein dekoblinga mot oljeprisen. Sidan august om lag har vi sett stadig svakare NOK til tross for stadig høgare oljepris. Ikkje akkurat ein normal samanheng. Mange trekker fram at framtidsprisane i oljemarknaden er stabile og ikkje gir noko særleg utslag i økte oljeinvesteringar. I 2017 har Noregs Bank nedjustert det forventa fallet i oljeinvesteringar frå minus 10% til minus 1 %, og samstundes vore meir optimistiske til oljeinvesteringane i åra framover. Oljebransjen har tatt enorme kostnadskutt, kostnadsredusera framleis, og blir stadig meir konkurransedyktige på lave oljeprisar. Oljeprisen stig, og basert på maktkamp i Saudi Arabia er den no notert over 63 USD fatet,utan at dette har gitt særleg utslag i sterkare NOK. Og OPEC i seg sjølv ynskjer høgare oljeprisar, og vil oppretthalde produksjonskutt for å stimulere dette. Om oljeprisen handlar rundt 60 USD fatet framover vil dette gi enno betre impulsar for norsk oljenæring og leverandørindustri, då dette er høgare snittprisar enn forventa for 2017 - 18 så langt,  noko som isolert sett vil medføre både økt investeringsvilje og økte vekstimpulsar. Med andre ord, vi trur at det er gode sjansar for at både at investeringar, oljepris og vekstutsiktene vil ende på oppsida av forventningane så langt i 2017 framover. Dekobling over veldig lang periode her i frå ser vi derfor ikkje føre oss.

 

Konklusjon;   

 

Med forbehald om ei mjuk landing i det skandinaviske bustadmarknaden, så tykkjer eg Warren Buffet oppsummerar konklusjonen vår rimeleg greitt;

 

“Price is what you pay. Value is what you get.”

 

“Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the thimble.”

 

- Warren Buffet

 

Med andre ord. Vi synes at NOK og SEK ser veldig attraktivt ut på disse nivåa om vi ser noko lenger enn eit rufsete Q4. Vi synes og at den internasjonale frykta for implikasjonar av eit krakk i den skandinaviske bustadmarknaden verkar overdreve. Vi syns og at den positive utviklinga ein ser spesielt i norsk økonomi men og i svensk økonomi verkar undervurdert på mellomlang sikt. For den norske trur vi utviklinga kan vise seg å bli betre enn venta. Vi trur ikkje at dekoblinga mellom olje og NOK er eit varig fenomen.

 

Dog var vi nok jamt over litt tidleg ute, noko som er klassisk, men vi trur det handlar om tolmod og ha evna til å sitte å vere med, sitte stille i båten, om det skal vise seg at det blir meir rufsete ut året. Fortsett med å ta delgevinstar på portefølja når dei er der, det er ingen som har blitt fattige av å ta gevinst. Når det er sagt kan vi fort sjå ei reallokering mot potensielle investeringsmuligheite for 2018 i desember. I den forbindelse trur vi det skal bli vanskeleg og unngå å kike til Noreg og Sverige, og då kan det vere greitt å;

 

Fasten your seatbelts.