Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 47

Sidan sist

Det har vore ei røff veke for NOK og SEK, og tysdag/onsdag førre veke svekka disse to valutaene seg om lag 30 øre på knappe to døgn. Vi har over dei to siste vekerapportane argumentert for at det eksisterte ein viss risiko for at ein kunne teste 9,60 og 9,80 nivåa i EURNOK og EURSEK. Dette på bakgrunn av tekniske brudd på oppsida av rangen frå i sommar på 9.25-45 og 9.45-65 i dei to kryssa. Mangel på kortsiktige katalysatorar for NOK/SEK styrking og bekymring kring bustadprisfall er årsak til dette. Kursane har gått vesentleg høgare enn det, og vi har notert rundt 9.80 i EURNOK og 10.02 i EURSEK på det høgaste. Nivå vi ved kun tre fire høve har sett historisk. 

 

EURNOK og EURSEK historisk

Det er ikkje så lett og forklare NOK og SEK svekkelsen den siste veka ut i frå fundamentale forhold, men at den omhandlar frykt for konsekvensar kring bustadprisfall synes uomtvisteleg. Den siste svekkelsen frå rundt 9,50 og 9.75 starta som eit resultat av at den svenske bustadprisindeksen den 14 november kom ut vesentleg svakare enn venta. Det spesielle rundt dette var at NOK svekka seg vesentleg meir enn svenske i kjølvatnet av talla og SEKNOK gjekk frå rundt 97 til 97.80. Marknadssaktørane fryktar dermed ergo at dårlegare tall frå Sverige også vil gi seg utslag i svakare pristal for Noreg framover. Internasjonale aktørar ser dermed dei nordiske landa litt under same paraply. Det kan ein vere einig eller ueinig i, men det er realitetane, gitt dagens marknadsprsising. Nibor fortsetter også å falle, noko som reduserer renteforskjellen mot utlandet. Blant anna fordi at Noregs Bank tilbyr bankane F-lån i romjula for å betre likviditeten i marknaden i forbindelse med årsskiftet. Dette har og tynget NOK litt den siste veka. At NOK fortsatt er dekobla frå oljepris er også ein forklaringsfaktor, noko som er omhyggeleg omtalt i tidlegare rapportar.

 

Vårt synspunkt

Vi har over tid no argumentert for at vi får ei mjuk landing i bustadmarknaden i Noreg, og vi ser ikkje føre oss at bustadprisfall skal medverke til ein markant vekstnedgong i Noreg. Ser ein på det husholdningane har tilgjengeleg av disponibel inntekt samt det lave rentenivået så har norske husholdningar om lag aldri brukt mindre pengar på det og bu i dag historisk sett. Bustadprisane virka dermed rimeleg godt forankra i fundamentale forhold. Ja, lavare bustadinvesteringar vil bli resultatet av nedkjøling av bustadmarknaden, og dette var hovudsakleg vekstdrivaren i norsk økonomi i 2016 og fyrste del av 2017. Det vi no ser er at andre drivarar tek over. Veksten i andre investeringar, oljeinvesteringane, og det norske forbruket har tatt seg opp. Veksten i norsk økonomi har dermed fått fleire bein å stå på i 2017, noko ein og ser gjennom betringa i arbeidsmarknaden. Dette vil betre kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi framover, gi vind i segla inn i 2018, og medføre høgare BNP vekst neste år samt potensielt høgare lønnsvekst.

 

Det går godt i norsk økonomi. Betre enn Noregs Bank har sett føre seg, og i tillegg er NOK svakare. Vi ser føre oss ei oppjustert rentebane ved neste inflasjonsrapport i desember. NOK vil etter kvart koblast til oljeprisen igjen trur vi, kanskje vil vi sjå nokre positive effektar av dette allereie i morgon når vi får tall for oljeinvesteringane for q4 og framover. Marknadsprisinga synast no å vere basert på frykt snarare enn verkelegheit for negative konsekvensar av eit bustadkrakk som enno ikkje eksisterar. Kven som får rett er det diverre litt tidleg og seie noko om, i og med at vi ser føre oss nokre månedar til med fall i bustadprisane. Det kan dermed gå nokre månedar før det «endelege resultatet» blir tydelegare, så sjølv om vi kanskje endar opp med å få rett, så kan NOK holde seg på den svake sida også litt ut i 2018. Men kva er svak? Nivå over 9.50 i alle fall, slik vi ser det.

 

Kva seier utlendingane

Blant enkelte utenlandske meklarhus ser vi no prognoser på mellom 9,80 og 10.00 i EURNOK på 3 måneders sikt, og er hovedsakleg tufta på forventningar til ein større prisnedgong i bustadmarknaden enn det norske analytikarar har sett føre seg. Dei er særskilt bekymra for at gjeldsbelastninga hjå forbrukarane er stor, og dermed at fallande bustadprisar vil få store negative ringvirkningar for privat forbruk og nedbetalingsevnen. Privat forbruk står om lag for 50 % av vekst i BNP, og er ein særs viktig faktor for utviklinga i norsk økonomi. I tillegg ser ein føre seg ei avmating av veksten i den norske oljeindustrien. Ein ser derfor føre seg ein nedgong i den norske oljeksporten som andel av BNP i åra framover.  Internasjonale aktørar meinar at usikkerheten rundt størrelsen på norsk oljeeksport kanskje ikkje er fullt innprisa i NOK for augneblinken. Dette kan kanskje forklare litt av dekoblinga av NOK mot oljeprisen også over dei siste tre månedane.&n

 

Konklusjon

Bevegelsen den siste veka i NOK og SEK synes meir basert på frykt for eit scenario som kan skje, snarare enn realitetane i det norske og svenske makrobiletet. Biletet har derimot retta seg noko sidan toppturen i går, men framleis er vi på svake nivå sjølv om vi er 10-15 øre ned frå toppen. I tillegg har nok bevegelsane blitt forsterka over mangel på motinteresser sidan fleirtelet allereie ligger short EURNOK og EURSEK. Ein del er derfor blitt tatt ut på stop-loss på vegen opp, noko som då gir ein sjølvforsterkande effekt av den initielle bevegelsen. Vi har dermed sett ein shortsqueeze på veg opp her. Kven som får rett til slutt, er for tidleg å seie noko om, då nedkjølinga av bustadmarknada og usikkerheita rundt det sannsynlegvis vil pågå nokre månedar til. Dette kan potensielt sett halde NOK og SEK svak over ei noko lengre periode. Gitt tilstanden i norsk og svensk økonomi er det i alle fall for tidleg å krisemaksimere ut i frå det som er kjent per tidspunkt, det er framleis gode vekstimpulsar i dei to økonomiane. Vi forventar positivte tall for Oljeinvesteringane i måra, og vi forventar ei høgare rentebane i forbindelse med rentemøtet i Noregs Bank i desember. Det kan gi NOK litt vind i segla, men rentemøtet er diverre litt opp og fram, det kan tynge NOK den neste måneden.

 

Som eg nemde i førre vekes kundeseminar, så handlar det om å ha kapasitet til å vere med over denne verste bølgja. Dette trur vi kjem ein god del ned over tid. Skal ein gjere noko så anbefalte eg i førre vekes kundeseminar og kun ta på seg begrensa risiko på disse nivå, og kanskje heller posisjonere seg for nedsida via opsjonsmarkedet. Ting kan nemleg bli verre før det blir betre. Det er ofte slik når det er frykten som rår marknaden. Eg ser dette har blitt anbefalt også av andre meklarhus denne veka. Lav-delta puts kan difor vere å føretrekke for augneblinken. Ved å ta på seg begrensa risiko på oppsida, kan ein ved å gi frå seg litt nedside frå disse nivåa kjøpe rettighetar for eit større volum på eit lavare nivå. Det kan vere ein måte og gjere ting på, når marknaden «normaliserar» seg, så sit ein med gode rettigheiter litt opp og fram på historisk sett kurante nivå, medan risikoen på oppsida då vil vere billeg og kjøpe att når dette kjem ein god del ned att.