Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Riksbanken

Riksbanken

Det er rentemøte i Sverige komande tysdag og det knytte seg sjølvsagt ein del spenning rundt kva som skjer med den nye rentebana. Riksbanken nedjusterte denne seinast i april i år, og indikerte fyrste renteauke desember 2018. Marknaden har ikkje særleg tru på dette, og trur Riksbanken må vente til godt ut i 2019 før renteauka kjem. Fleirtalet har med andre ord tru på at rentebana vil nedjusterast igjen, men me stille oss litt tvilande til at det skjer allereie på dette møtet.

Det verkar meir sannsynleg å eventuelt gjere ei justering i september i staden, og heller kommunisere til marknaden i denne runda at utviklinga sidan sist har vore på den svake sida. Fasiten får me 3 juli.

ECB

Riksbanken har nøydt skua litt til ECB i rentesetjinga. ECB la på rentemøtet denne månaden sterke føringar for at fyrste renteauke i eurosona tidlegast kjem etter sumaren 2019. Det er difor grunn til å tru at Riksbanken difor også vil utsetje si fyrste renteauke for å vere meir på linje med utviklinga i ECB. Grunnen til det er at dersom marknaden ventar ei tidlegare renteauke frå Sverige enn i ECB vil dette få direkte innverknad på utviklinga i EURSEK i form av ei SEK appressiering. Dette igjen vil få konsekvensar for KIX indeksen, gjennom importert inflasjon, som då vil falle. Om ikkje Riksbanken ynskjer svakare SEK, så ynskjer dei i alle fall ikkje bidra til noko som hindrar at inflasjonen kjem opp mot styringsmålet. Noko sterkare SEK potensielt sett vil gjera.

Vekst

Veksten i Sverige i q1 var på 3,3 % y/y, noko som var 0,2 % under Riksbankens anslag. Fallande bustadprisar har bidratt til fallande bustadinvesteringar, som vi veit er viktig for å halda BNP i Sverige oppe. Med situasjonen internasjonalt der me har sett fallande PMI for eurosona i fleire samanhengande månadar gjere at svensk eksportsektor slit med fall i ordrebøkene, og svakare utvikling. Mykje tyder difor på at veksten i Sverige er på nedgåande trend, noko som vil ha betydning for rentebana framover.

Inflasjon

På grunn av høge energiprisar har inflasjonen haldt seg nokolunde oppe, rundt målet på 2,0 % y/y, men dette er midlertidige effektar. Ein ventar at underliggande inflasjon vil falle noko tilbake, då ein ser at det innanlandske kostnadspresset er på vikande front gjennom fallande prisvekst i tenestesektoren. Ned til 1,8 % y/y for mai. Inflasjonsutsiktene er dermed i beste fall usikre og ikkje godt forankra rundt målet på 2,0 % i augneblinken.

Oppsummert

Usikre inflasjonsutsikter, klart fallande vekst innanlandsk og utsikter til svakare vekst internasjonalt, samt at ECB ikkje vil røre renta før tidlegast etter sumaren 2019 vil også sannsynlegvis medføre ei seinare renteauke frå Riksbanken si side. Me blir overraska om Riksbanken rører renta før tidlegast Q2 2019. Dog anser me det litt for tidleg til at me får ei justering av rentebana allereie denne runda, me trur snarare det skjer i september, sidan det trass alt er kort tid sidan sist justering, april. Me trur Riksbanken i større grad vil benytte dette møtet til å kommunisere at utviklinga sidan sist har vore noko svakare enn venta og heller indikere at risikoen for ei nedjustering av rentebana ved eit seinare høve har tiltatt.

For SEK er rentemøtet særs viktig på kort sikt. Men SEK har no fått juling i form av internasjonal risk off, tiltakande handelskonflikt og politisk usikkerheit i Italia og EU. Har difor vanskar for å sjå at dette møtet skal kunne svekke SEK markant sjølv om rentebana skulle bli nedjustert. Marknaden har ikkje tru på noko desember auke i år i utgangspunktet, slik at Q2 2019 er nok meir i tråd med marknadsforventningane allereie. Men ein skal ikkje utelukka effektane av facts. Ei uendra rentebane vil nok kunne medføre noko sterkare SEK, men Riksbanken vil nok vere temmeleg duete i kommunikasjonen, og dette vil nok hindre den store SEK styrkinga. Me trur eit handfast moderat utfall av handelskonflikten mellom USA/KINA/EU vil vere viktigare for SEK utviklinga over sumaren enn dette rentemøtet.

EURSEK har no korrigert tilbake til i overkant av 10,40, noko som er noko over 50 % av den 10,70 til 10,10 bevegelsen me såg i mai/juni. Årsaka til bevegelsen er nok implikasjonen av at når ECB er på hald, så må også Riksbanken vera meir tolmodig. Samt at pga. handelskonflikten er ikkje SEK klimaet det beste for augneblinken. Me trur derimot at 10,50 bør halda på oppsida, og at rangen 10,10 – 10,50 kanskje er rangen å posisjonera seg i for resten av 2018.