Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 23/2018

The mother of all macroweeks is done, it`s time to summarize….

 

Norge

Norges Bank har nok kome til den erkjennelsen at dagens pengepolitikk er for ekspansiv og at det no er dags for høgare renter. Veksten i norsk økonomi er høgare enn trendvekst, arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til, kapasitetsutnyttinga er tiltakande, og lønnsveksten stig. Noko som igjen vart stadfesta av det regionale nettverket på tysdag. NB har tidlegare kommunisert at dei i pengepolitikken må avveie inflasjonsutsiktene mot utsiktene for produksjon og sysselsetting. Med andre ord, NB er ikkje like bekymra for låg inflasjon når utviklinga i realøkonomien er god. Implisitt betyr det at i periodar der det går underliggande godt i norsk økonomi vil NB bruke lenger tid på å få inflasjonen opp mot målet, og hensynet til eventuell oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre. Me er no i ein situasjon der bustadprisane stig, og gjeldsveksten aukar meir enn hushaldningane sine inntekter. Noko også IMF har uttrykt bekymring rundt.

I mai uttalte NB at den underliggande prisveksten er lågare enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilseier at den vil auke. Me trur difor NB ser ein litt annan veg enn berre mot inflasjon på det komande rentemøte, og at utviklinga i norsk økonomi og risikoen for oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre i denne runden. Me forventar difor at NB vil spikre ei septemberauke på det komande rentemøtet 21 juni. Det kan vere ein trigger for ei ytterlegare NOK styrking sidan septemberauke framleis ikkje verkar fullt innprisa, og sidan eit tilstrammingsløp frå NB si side tradisjonelt har medført ei sterkare krone. E markant og varig kronestykring er nok ikkje i NB si interesse med tanke på norsk konkurranseevne. Så samstundes som me kan forvente ei renteauke i september er det eit visst sannsyn for at me får presentert ei noko lågare rentebane enn i mars for prognoseprioden fram til 2021. Fallande globale terminrenter i den lange enden trekker rentebana ned frå 2019 og ut 2021, og noko lågare inflasjon enn venta trekk den nok litt ned også i den korte enden. Me ventar difor at den nye rentebana indikerer noko lågare sannsyn for to renteaukar i 2019 og 2020 samanlikna med mars.

Totalt sett trur vi møtet den 21 juni vil vere favør NOK, og me ser føre oss at me fram mot rentemøtet i september potensielt kan etablere oss under 9,40, og at rangen 9,30 – 52 mot EUR kan bli rangen å utnytta.

 

ECB

ECB annonserte avslutninga av QE programmet denne veka og ikkje i juli slik me venta. Men samstundes så var innhaldet i tråd med våre forventningar om ein reduksjon av aktivakjøpa til 15 MRD EUR i månaden frå september og ut året. I tillegg kommuniserte ECB at rentene skal haldast på dagens nivå i alle fall over sumaren 2019, og i vårt hovud vil det difor tilseia at det neste verkeleg spanande rentemøte i ECB fyrst kjem i september neste år. Av den grunn er det nærliggande og tru at fyrste renteendring i Eurosona let vente på seg fram til desember 2019.

ECB annonserte avslutninga av QE programmet denne veka fordi ein ser at dei langsiktige inflasjonsforventningane verkar meir robuste. Samstundes veks den europeiske økonomien over trend, 2,1% vekst er venta i 2018, lønningane er på veg opp, og ECB ser difor føre seg at inflasjonen vil nærme seg 2 % målet sjølv om dei kvantitative lettelsane avsluttast.

Draghi påpeikte likevel at størrelsen på dei månadlege kjøpa i stor grad vil kunne påverkast av nøkkeltalsutviklinga framover, det same vil timinga for den fyrste renteauken. Så kommentarmessig framsto difor ECB som rimeleg duete til tross for ei noko overraskande annonsering av avslutninga av QE programmet på dette møtet. Time will på ein måte tell framover….

Meir om marknadsreaksjon i EURUSD etter kommentar vedrørande FED.

 

FED

FED heva som venta renta med 25 bp til 1,175%-2,00% som venta på rentemøtet denne veka. I tillegg heva ein medianplottet for venta renteaukar i 2018 frå tre til fire. For 2019 ventar ein tre nye renteaukar. For 2018-19 er nok dette samla sett ein renteauke meir enn venta og innprisa for perioden, så me venta at USD kunne styrke seg noko i kjølvatnet av avgjersla. Dette skjedde ikkje onsdag, og kan skuldast at FED i stor grad kommuniserte at dei ikkje vil stresse om inflasjonen overskyter inflasjonsmålet, og at marknaden difor ikkje kan vente ei raskare tilstramming av den grunn. Dei held difor på si gradvise tilnærming mot ei nøytral rente der pengepolitikken korkje er ekspansiv eller kontraktiv. Så periodevis kan me vente at inflasjonen vil vere over inflasjonsmålet utan at me kan forvente aksjonar av FED av den grunn. Som Powell uttalte; “it`s too early to declare victory over inflation…”.

Samla sett har rentemøta I FED og ECB gitt grunn til å tru på sterkare USD på kort sikt. I kjølvatnet av ECB fekk vi også ein 2 % styrking av USD mot EUR. Det er framleis positiv Carry favør USD som veg tyngst på kort sikt. Over tid trur me likevel at sidan ECB skyver renteendringa stadig lenger fram i tid, vil dette gi ein positiv kapitalstrøm til Europa og styrke EUR på sikt. I tillegg vil nok USA etter kvart få fokus på stigande gjeld og budsjettunderskot. Me ser difor føre oss at EURUSD i stor grad vil handle 1,15 – 1,20 dei neste 6 månadane, og at eit brot på oppsida av 1,1830/50 fyrst vil gjere oppsida i EURUSD meir aktuell att. Me ser ikkje føre oss ei etablering over 1,20 att før ECB raslar med rentevåpenet, og med tanke på gårsdagens møte i ECB er det ikkje sannsynleg å venta før i Q4 19.