Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 5

Børsuro og svakare NOK.

 

Sidan sist

 

Veka har vore prega av fallande børsar over heile fjøla, og dei fleste indeksar er ned 8-10 % dei siste dagane. Reprisinga i aksjemarknaden er hovudsakeleg drive av økte inflasjons- og renteforventningar. Eit skift som fekk vind i segla med den amerikanske sysselsettingsrapporten førre fredag. Rapporten indikerte ein lønnsvekst på 2,9 % i USA, noko som er det sterkaste talet for lønnsvekst sidan 2009. Dette bidrog til at marknadsaktørane i større grad fekk tru på at det kan kome fire renteaukar frå FED i år. Større sannsyn for ein betydeleg oppgang i styringsrentene har dratt dei lange marknadsrentene ein del høgare, noko som implisitt betyr økt diskonteringsrente. Dette gir implisitt lågare verdi av framtidige kontantstraumar og ergo noko lågare aksjeprising.  

 

I tillegg har ein i praksis hatt ein 14 månaders ukorrigert børsoppgang jamt over, noko som er særs uvanleg. Når ein då fyrst får ein korreksjon er det naturleg at psykologi/frykt pregar bevegelsen, og det kan difor gå rimeleg fort på kort sikt, slik vi har sett dei siste to tre dagane. I dag er det derimot brei børsoppgang på dei fleste børsar globalt, så det virkar kanskje som det verste er over. Stadig litt tidleg å konkludere, men vi er overtydd om at dette i verste fall er ein korreksjon på 10-15 % snarare enn eit potensielt børskrakk. Hovudårsaken til det er at den globale veksten er sterk og bredt fordelt. Verdsøkonomien er i ein oppgangskonjunktur.

 

Børsuro og stigande fryktindeks, VIX, er ikkje positivt for vår vetle og lite likvide krone. NOK har den siste veka svekka seg omlag 20 øre mot EUR og 25 øre mot CHF på det verste, sjølv om vi no har korrigert ein 7-10 øre sterkare att. Noko lågare oljepris dei siste dagane, frå 70 til 67 USD fatet har nok også bidratt litt til svekkinga. Når det er sagt så bør denne korreksjonen nyttast til å løde opp med NOK att, for som vi skal sjå er det fundamentale i norsk økonomi på den sterke sida.

 

Norsk Økonomi

 

Det vi har fått av ny makroinformasjon sidan årsskiftet har gitt lågare nedsiderisiko og større oppside potensial for norsk økonomi. Norge har smått om senn bevegd seg ut av oljeresesjonen og ein ser omsider økt aktivitet i oljerelaterte sektorar igjen. Industriproduksjonen stig markert, og forventningane til ytterlegare vekst i bedriftene er sterk. Relativt høg oljepris og svak NOK gir gode konkurransekår for bedriftene. Noko som bidreg til at vekstpotensialet framover ser veldig lyst ut. Nedsiderisk i form av ein fallande bustadmarknad er i ferd med å falle bort. Til tross for fallande prisar sesongkorrigert no i januar, - 0,4 %, så er der andre teikn som tydar på at botnen er nær. Ein selde f.eks. 8 % fleire bustadar i januar i år, kontra i fjor. Tilbodet på bustadar er fallande, og etterspørselen er framleis sterk. Meklarbransjen melder om godt besøkte visningar, og stadig fleire bodrunder. Med ein sterk norsk arbeidsmarknad, og framleis lave renter er vi overtydd om at vi i løpet av dei nærmaste månadane vil sjå ein svak oppgang i bustadprisane att.

 

For Noregs Bank synes behovet for ekstraordinære låge renter å nærme seg slutten. 15 februar held sentralbanksjefen årstalen sin, og det er grunn til å tru at sentralbanksjefen allereie då vil påpeike at vi vil sjå ei gradvis normalisering av styringsrenta framover. Med ein vesentleg sterkare arbeidsmarknad enn forventa, godt over 1000 fleire sysselsette per månad dei siste 5 månadane, vil ein også nå full kapasitetsutnytting i økonomien raskare enn det Noregs Bank venta. Med BNP vekst og inflasjon i tråd med Noregs Banks forventningar gir dette isolert sett større sannsyn for ei høgare rentebane enn det som no ligg til grunn. Når andre sentralbankar globalt i tillegg bli meir tilstrammande  så trur vi på ei oppjustert rentebane på rentemøtet 15. mars. Vi trur at BNP talla for Q4 og inflasjonstalla på fredag vil bekrefte dette. Vi ventar ein vekst på minimum 0,6 % for Q4, og at inflasjonen er i tråd med forventningane til Noregs Bank på minst 1,4% for januar godt hjelpt av auka importprisar.

 

Konklusjon

 

Litt tidleg enno å seie om børskorreksjonen er over, men vi trur uansett at den vil bli kortvarig og ikkje så djup. Noko betre stemning på børsane i dag vertfall. Sidan NOK har svekka seg ein god del tykkjer vi at det er fornuftig å løde opp med nye kjøpsposisjonar i NOK, men med ei gradvis tilnærming. EURNOK over 9,65 og CHFNOK over 8.30 er attraktive nivå på litt sikt. Dei siste dagars bevegelse er ikkje tufta på det fundamentale i norsk økonomi, så vi ventar eit comeback for NOK når aksjemarknaden roar seg. Når børsane er urolege ser ein gjerne også tilflukt til trygge havnar. Når det gjeld valuta er det ofte CHF, JPY og USD…. EURCHF noterast til kursar i underkant av 1,16, og vi ventar ei gradvis normalisering av EURCHF mot 1,20 i løpet av året. Kjøp av EURCHF under 1,16 verkar dermed attraktivt. Sal av SEKNOK på 98 talet ein stad, er eit bra rangecase og spele, med gevinstplukking ned mot 97.50. I tillegg verkar enkelte aksjeindeksar attraktive kjøpsobjekt att her, etter å ha falt nærmare 10 % dei siste dagane. Særskilt sidan vi meinar at denne korreksjonen ikkje vil påverke aktivitetsveksten i den globale økonomien, og vi meinar difor at oppgangskonjunkturen internasjonalt framleis er inntakt.

 

Happy Hunting!