Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 16/2018

Betraktningar rundt NOK

Oljepris

Me ser stadig kommentarar at utviklinga i oljepris p.t er ein viktig faktor for NOK. Historisk sett stemmer dette , men ser ein på charts det siste året fortel det ei litt anna historie. NOK og oljepris er framleis dekobla slik eg ser det. Oljeprisen spelar i beste fall ei rolle for NOK i andrerunde effektar gjennom at høgare oljepris, gir betre vilkår for oljenæringa, betre utsikter for oljesektoren, strammare arbeidsmarknad og potensielt høgare vekst framover. Med andre ord virkar høgare oljepris kanskje positivt på NOK, men då med eit visst tidsetterslep. Stigande oljepris betyr ikkje nødvendigvis sterkare NOK. Jamfør den siste vekas bevegelse.

Eit lite eksempel; Johan Sverdrup feltet. Med oljepris på 120 USD fatet i 2014, snakka ein om at Johan Sverdrup feltet ville vere lønnsomt med oljeprisar rundt 50-55 USD fatet. No viser det seg at feltet er lønnsomt på 20 USD fatet. Med andre ord bransjen, leverandørindustrien etc har gjennomført ein enorm kostnadsreduksjon dei siste 3-4 åra.  Så for dette feltet er det no like lønnsomt per fat med oppstart i 2019 på prisar på 70 USD fatet, som det vil vore med det gamle kostnadsnivået i 2014 på 100 USD fatet.

Les meir


Vekerapport 15/2018

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” -Benjamin Franklin

Synes denne setninga oppsumerar den siste vekas marknadsuro ganske fint. Trump raslar med sablane, spreiar relativt mykje usikkerheit i børsmarknaden, som også får store FX konsekvensar. Dog bjeffar Trump som regel meir enn han bit, slik at det godt kan hende at enden på visa av sagaen om tollbarrierar endar med konstruktive forhandlingar og eit leveleg utfall for begge partar i andre enden. For som han ein gong sa;

“Money was never a big motivation for me, excepts as a way to keep score. The real excitement was playing the game” -Donald Trump

Ein ting er i alle fall sikkert. Det vil vere eit spel framover. Det vil vere uforutsigbart, og mykje av marknadsbevegelsane vil i stor grad kanskje ikkje pregast så mykje av fundamentale økonomiske forhold på kort sikt, men, sagt litt på spissen, av «twitter tweeds», og nye opplysningar om tolltvisten mellom Kina og USA. Meir furore rundt dette, som denne veka har vore eit eksempel på, har tynga mindre valutaer som NOK/SEK, sjølv om i alle fall NOK har henta seg noko inn att etter ein topp på 9,71 i starten av veka. EURSEK vakar rundt 9.30, opp 25 øre sidan påskeveka. Utviklinga av denne tolltvisten vil nok prege marknadane i neste veke også.

Les meir


Vekerapport 11/2018

Noregs Bank bekreftar renteauke i september

I førre vekerapport annonserte vi at vi trudde på ei heva rentebane og ei bekrefting på at fyrste renteauke ville kome i september i forbindelse med
rentemøtet. Dette blei også utfallet, og det er også eit visst sannsyn for at den fyrste renteauken kan kome tidlegare, i juni, men dette vil avhenge
av nøkkeltalsutviklinga framover. Årsakene til ei framskunding av den fyrste rentehevinga begrunnar NB på om lag på fylgjande måte;

Dei påpeikar økonomisk oppsving hjå våre nærmaste handelspartnarar, og at dei globale rentene er på veg opp. Arbeidsmarknaden synes noko strammare enn
det ein tidlegare har lagt til grunn, og investeringstakten er høgare. Både veksten internasjonalt og her på bjerget ser ut til å bli noko høgare
framover enn det som tidligare er skissert, og lønnsveksten viser tiltakande styrke i enkelte land. Prisveksten heng derimot noko att jamt over heile fjøla.

Les meir


Vekerapport 10/2018

Renteauke i September

Det har vore ei travel veke i Noreg.  Finansdepartementet introduserte nye retningslinjer for pengepolitikken førre fredag ved å senke inflasjonsmålet frå 2,5 % til 2,0 %. Implisitt betyr dette at Noregs Bank allereie er nærmare målet, og at det slik sett tilseier større sannsyn for ein tidlegare renteauke. Eit inflasjonsmål på 2,0 % er i tråd med inflasjonsmålet til våre handelspartnerar. Hovudårsakene til lågare inflasjonsmål er at oljeinntektene no er lågare enn tidlegare, og at ein difor ikkje ser nokon avgjerande argument for at vi skal ha eit høgare inflasjonsmål enn andre land. NOK styrka seg umiddelbart 10-12 øre på nyhenda, ned mot 9.55, i og med at dette isolert sett opna opp for ein tidlegare renteauke, men bevegelsen var kortvarig. Trump og tollsatsar på aluminium og stål er det som hovudsakeleg har stått i fokus internasjonalt denne veka, noko som har prega børsstemninga og gjort investorar nervøse for ein potensiell handelskrig litt opp og fram. For ein liten og perifer valuta som NOK er ikkje dette eit godt klima, og vi har i løpet av veka handla i overkant av 9.70. Seinast i går formiddag.

Les meir


Vekerapport 9/2018

Valutamarknaden i Q1

 

Vi gjekk inn i 2018 med fylgjande anbefalingar i diverse valutakryss, sjå tabell under. I tillegg har vi i Q1 lagt på eit par case. I tabellen ser ein også status så langt.

Vi vil vidare gi ei vurdering av disse kryssa så langt i Q1, og for vegen vidare.

 

Produkt

Kurs / dato

Kursmål
3 mnd

Kursmål
6 mnd

Kursmål
12 mnd

Kurs 05.03.2018

EURNOK (Selg) 

9,8500 / 31.12.2017

9,5000

9,3000

9,1000

 9,62

SEKNOK (Selg)

1,0030 / 31.12.2017

0,9700

0,9500

0,9300

 0,9470

CHFNOK (Selg)

8,4250 / 31.12.2017

8,0500

7,8000

7,6000

 8,33

EURCHF (Kjøp)

1,1630 / 29.01.2018

1,18

1,19

1,20

 1,1540

EURSEK (Selg)

9,9950 / 22.02.2018

9,7800

 

 

 10,15

CHFSEK (Selg)

8,8200 / 05.03.2018

 

 8,3000

 

 8,80

 

Les meir for vår vurdering

Les meir


Vekerapport 7/2018

Høgare styringsrenter

Sidan Sist

Frå Noreg fekk vi førre fredag inflasjonstal for januar. Underliggande prisvekst endte på 1,1 %, noko som var godt under konsensus på 1,5 %, og Noregs Banks anslag på 1,4 %. NOK svekka seg umiddelbart 7-8 øre på dette i kjølvatnet av tala. Verdt å merke seg er at det var særleg sal på kle som trakk inflasjonen ned, og dette vil korrigerast når salet er over. I tillegg trakk flyprisar i same retning, desse er derimot volatile, og kan kjapt reverserast. Summa summarum var det difor ein del støy i januartalla, og Noregs Bank ser nok litt gjennom fingrane på dette talet når det gjeld utarbeidinga av den nye rentebana i mars. Inflasjonstalet for februar vil derimot bli særs viktig for å bekrefte Noregs Banks syn om at inflasjonen over tid er tiltakande.

Frå USA fekk vi derimot ein prisvekst som var høgare enn forventningane. Kjerneinflasjonen auka med 0,35 %, medan det var venta 0,2 %. På årsbasis haldt difor inflasjonen seg på 1,8%, mot konsensus på 1,7 %. Den underliggande prisveksten dei siste tre månadane viser no ein årleg trendvekst på 2,9 %, i overkant av inflasjonsmålet, og breiddt basert. Den sterke prisveksten spikra renteheving i mars frå FED, og auka sannsynet for fire kontra tre rentehevingar frå FED i år. Marknaden prisar no inn ca 20 % sannsyn for 4 rentehevingar. Som nemnd i førre vekerapport har auka inflasjonsforventningar, og dertil høgare styringsrenter ført til ein korreksjon på børsane dei siste 14 dagane. Talet sendte børsane umiddelbart i raud, men dei globale vekstutsiktene, samt selskapsinnteninga er stadig god, slik at det verste fallet har roa seg denne veka, og vi ser teikn til svak børsoppgang att.

Les meir


Vekerapport 5/2018 

Børsuro og svakare NOK.

Sidan sist

Veka har vore prega av fallande børsar over heile fjøla, og dei fleste indeksar er ned 8-10 % dei siste dagane. Reprisinga i aksjemarknaden er hovudsakeleg drive av økte inflasjons- og renteforventningar. Eit skift som fekk vind i segla med den amerikanske sysselsettingsrapporten førre fredag. Rapporten indikerte ein lønnsvekst på 2,9 % i USA, noko som er det sterkaste talet for lønnsvekst sidan 2009. Dette bidrog til at marknadsaktørane i større grad fekk tru på at det kan kome fire renteaukar frå FED i år. Større sannsyn for ein betydeleg oppgang i styringsrentene har dratt dei lange marknadsrentene ein del høgare, noko som implisitt betyr økt diskonteringsrente. Dette gir implisitt lågare verdi av framtidige kontantstraumar og ergo noko lågare aksjeprising.  

I tillegg har ein i praksis hatt ein 14 månaders ukorrigert børsoppgang jamt over, noko som er særs uvanleg. Når ein då fyrst får ein korreksjon er det naturleg at psykologi/frykt pregar bevegelsen, og det kan difor gå rimeleg fort på kort sikt, slik vi har sett dei siste to tre dagane. I dag er det derimot brei børsoppgang på dei fleste børsar globalt, så det virkar kanskje som det verste er over. Stadig litt tidleg å konkludere, men vi er overtydd om at dette i verste fall er ein korreksjon på 10-15 % snarare enn eit potensielt børskrakk. Hovudårsaken til det er at den globale veksten er sterk og bredt fordelt. Verdsøkonomien er i ein oppgangskonjunktur.

Børsuro og stigande fryktindeks, VIX, er ikkje positivt for vår vetle og lite likvide krone. NOK har den siste veka svekka seg omlag 20 øre mot EUR og 25 øre mot CHF på det verste, sjølv om vi no har korrigert ein 7-10 øre sterkare att. Noko lågare oljepris dei siste dagane, frå 70 til 67 USD fatet har nok også bidratt litt til svekkinga. Når det er sagt så bør denne korreksjonen nyttast til å løde opp med NOK att, for som vi skal sjå er det fundamentale i norsk økonomi på den sterke sida.

 

Les meir


Vekerapport 4/2018 

 

EURO 1.25

Hovedpunkter:

  • EUR tester nye topp nivåer
  • Oppgang i obligasjonsrenter i USA, Europa og Norge
  • Tendens til sterkere krone mot EUR og USD
  • Forventninger-anbefalinger

EURUSD har steget 15 % de siste 12 månedene og toppet ut i overkant av 1.25 etter rentemøtet i ECB I forrige uke.

En kombinasjon av sterke nøkkeltall fra Eurosonen  og det faktum  at spekulative aktører har bidratt med store volumer på kjøpssiden har presset kursen oppover er noe av forklaringen.

Lange internasjonale renter fortsetter videre opp,  spesiellt i USA, hvor 10 års swaprente har steget med 30 basispunkter. Norske renter følger det samme mønsteret men ikke i like stor grad. I etterkant av rentemøtet i desember har markedsrentene steget etter at NB hevet rentebanen. Det er i segmentet 2-3 år at rentene har steget mest , noe som i hovedsak kan skyldes endrede forventninger til sentralbankene fremover.

Les meir


Vekerapport 3/2018 

NOK konsolidering

Den siste ukas bevegelse i EURNOK har vært preget av konsolidering. Kanskje ikke så unaturlig, etter det betydelige fallet fra toppen på 9,99 like før jul, til test av 9,60 i kjølvannet av positive inflasjonstall fra Norge forrige onsdag. Det vil si fra 21. desember til 10. januar. Altså et fall på nærmere 40 øre i løpet av 20 dager, og halvparten så mange handledager. Småpent, det. Den siste uken har vi således svingt innenfor relativt smale 9,60-9,70.

En del større utenlandske aktører har nok hoppet ned fra gjerdet de satt på i desember, og kjøpt norske kroner i 2018. Tradisjonen tro. De anså sannsynligvis NOK som billig også i desember, men hadde stengt bøkene for året for å unngå negative tall på tampen av handleåret 2017. I tillegg er Norges Bank på banen igjen, med sine daglige NOK-kjøp på 900 mill. Dette gir også en mer balansert flow enn vi så mot tampen av fjoråret. Krone-kjøperne står ennå ikke i kø, men er iallfall tilbake på banen. Understøttet av en høyere oljepris, positive aksjemarkeder og jevnt over gode nøkkeltall fra Norge den siste tiden, forklarer det den gode krone-trenden fra og med innspurten i julestria.

Les meir

Vekerapport 2/2018 

På tampen av 2017

NOK fekk regelrett juling frå oktober og ut året i 2017, noko som fundamentalt sett var vanskeleg å gi ei god forklaring på. Sterkare vekst, økt rentedifferanse mot utlandet, høgare oljepris og god risikovilje i marknaden burde eigentleg resultert i sterkare NOK.

Likevel fekk vi ei massiv svekking, og vi noterte om lag 10.00 som det høgast mot EUR rett før sjølve julekvelden. Svekkinga blei hovudsakeleg forklart av usikkerheit rundt bustadmarknadsutviklinga i Noreg og Sverige, og vi såg at NOK byrja å handle med ein viss risikopremie. I tillegg fekk vi dekobling mot oljepris, som kanskje skuldast at internasjonale aktørar no byrjar å prise inn at Noreg må forvente lågare vekstimpulsar og inntekter frå oljeeventyret framover. Samstundes har vi likviditetseffekten for NOK på tampen av året, samt sesongmessige faktorar som gjerne gir noko svakare NOK særskilt i desember. Og til slutt noko større redsle for at vekstutviklinga i Kina skal utvikle seg negativt, noko som gjorde at råvarevalutaer jamt over svekka seg i Q4 mot EUR og USD. Uansett ei NOK svekking i Q4 som meir var prega av frykt for at noko kunne komme til å skje snarare enn reelle fundamentale økonomiske forhold. Det låg difor litt i kjømda at NOK skulle styrke seg fyrste del av 2018.

Les meir

Vekerapport 50/2017 

Norges Bank – Ein gamechanger?

Norges Bank haldt som venta renta uendra på 0,5 % i går, men heva også rentebana i den korte og lange enden. NB ser føre seg eit gjennomsnittleg rentenivå i Q1 19 på 74 basispunkt, noko som nesten indikera ei full rentenedring på 25 basispunkt allereie i desember 18. Vi ser enkelte vurdera dette til eit sannsyn på ca. 70-80 %. Dette var vesentleg meir aggressivt enn venta, og betydeleg strammare enn september rapporten, som indikerte fyrste renteauke i andre halvår 19.

 

Les meir

Vekerapport 48/2017 

NOK - Svekking

Den siste månaden har vore meget tøff for NOK. Dårlegare detaljhandelstall enn venta førre veke, ned -0,2 % frå september til oktober, sendte NOK over 9.80, og vi noterte vel rundt 9.93 på deg høgaste. Nest høgaste notering i EURNOK sidan finanskrisen i 2008. Det finnes ingen god forklaring på dette anna enn det som tidlegare er nemnt. Frykta for att bustadprisane skal falle såpass mykje at forbrukarane strammar til livreima, og dempe den økonomiske veksten er hovedtrigger. Samt at utlendingane forventar mindre oljeinntekter for Noreg framover.

 

Les meir

Vekerapport 47/2017

Sidan sist

Det har vore ei røff veke for NOK og SEK, og tysdag/onsdag førre veke svekka disse to valutaene seg om lag 30 øre på knappe to døgn. Vi har over dei to siste vekerapportane argumentert for at det eksisterte ein viss risiko for at ein kunne teste 9,60 og 9,80 nivåa i EURNOK og EURSEK. Dette på bakgrunn av tekniske brudd på oppsida av rangen frå i sommar...

 

Les meir

Vekerapport 45/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

"Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away." - Jim Cramer

Sidan sist

Sidan sist har vi hatt ei veke med nokså positive norske nøkkeltal utan at dette har slått noko særleg ut I sterkare NOK.

Arbeidsledigheita sank med 0,1 % til 2,4 % i oktober...

 

Les meir

Vekerapport 44/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

NOK fortsatte svekke seg førre veke, både før og etter Noregs Bank. Rangen frå i sommar 9.25-45 er brutt på oppsida, noko vi påpeikte ein viss risiko for i førre vekerapport. Ingen nye signal frå Noregs Bank, men ECB framsto nok noko meir duete enn forventa under pressekonferansen, sidan ECB signaliserte at ein ikkje kan forvente noko renteendring før godt ut i 2019. EURUSD korrigerte frå 1,18 til 1,16 i kjølvatnet av denne. Slik sett kunne ein kanskje ha forventa at EURSEK og EURNOK også korrigerte noko ned frå 9,68 og 9,47...

 

Les meir

Vekerapport 43/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

Denne veka er det rentemøtet i Riksbanken, Noregs Bank, og spesielt ECB som vil vere i fokus torsdag. Det er nok hovudsakleg rentemøtet i ECB det knytter seg mest spenning til, sidan ECB vil offentleggjere sin plan for forlenginga av obligasjonskjøpa frå årskiftet på det komande møtet.

 

Les meir

Vekerapport 42/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

Noko sterkare NOK siste veka mot dei fleste valutaer. Delar av styrkinga kan tilskrivast noko høgare oljepris, no 58 USD fatet, men mesteparten må sjåast i samanheng med svake inflasjonstal frå Sverige som medførte massive stop loss i SEKNOK. Dette har dratt NOK sterkare på bekostning av SEK. SEKNOK var ned nesten 1,5 figurar på det meste, frå 98.50 til 97.10 ca, men har no korrigert tilbake til 97.50 om lag. Inflasjonsutsiktene fortset dermed og bekymre Riksbanken, og sidan sentralbanksjef Ingves fekk ei ny femårs periode, har dette samla sett bidratt til noko svakare SEK den siste veka.

 

Les meir

Vekerapport 41/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

"To hell with circumstances, I create opportunities” -  Bruce Lee

Grafane nedanfor måle importvekta kronekurs mot 44 valutaer, I44, historisk sett. Når grafen er høg er NOK svak, og når den er lav er NOK sterk. Som vi ser var NOK på sitt sterkaste i 2012, medan vi no handlar NOK i eit intervall som er om lag det svakaste vi har sett dei siste 35 åra. 

Les meir