Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 2/2018 

På tampen av 2017

NOK fekk regelrett juling frå oktober og ut året i 2017, noko som fundamentalt sett var vanskeleg å gi ei god forklaring på. Sterkare vekst, økt rentedifferanse mot utlandet, høgare oljepris og god risikovilje i marknaden burde eigentleg resultert i sterkare NOK.

Likevel fekk vi ei massiv svekking, og vi noterte om lag 10.00 som det høgast mot EUR rett før sjølve julekvelden. Svekkinga blei hovudsakeleg forklart av usikkerheit rundt bustadmarknadsutviklinga i Noreg og Sverige, og vi såg at NOK byrja å handle med ein viss risikopremie. I tillegg fekk vi dekobling mot oljepris, som kanskje skuldast at internasjonale aktørar no byrjar å prise inn at Noreg må forvente lågare vekstimpulsar og inntekter frå oljeeventyret framover. Samstundes har vi likviditetseffekten for NOK på tampen av året, samt sesongmessige faktorar som gjerne gir noko svakare NOK særskilt i desember. Og til slutt noko større redsle for at vekstutviklinga i Kina skal utvikle seg negativt, noko som gjorde at råvarevalutaer jamt over svekka seg i Q4 mot EUR og USD. Uansett ei NOK svekking i Q4 som meir var prega av frykt for at noko kunne komme til å skje snarare enn reelle fundamentale økonomiske forhold. Det låg difor litt i kjømda at NOK skulle styrke seg fyrste del av 2018.

Les meir

Vekerapport 50/2017 

Norges Bank – Ein gamechanger?

Norges Bank haldt som venta renta uendra på 0,5 % i går, men heva også rentebana i den korte og lange enden. NB ser føre seg eit gjennomsnittleg rentenivå i Q1 19 på 74 basispunkt, noko som nesten indikera ei full rentenedring på 25 basispunkt allereie i desember 18. Vi ser enkelte vurdera dette til eit sannsyn på ca. 70-80 %. Dette var vesentleg meir aggressivt enn venta, og betydeleg strammare enn september rapporten, som indikerte fyrste renteauke i andre halvår 19.

 

Les meir

Vekerapport 48/2017 

NOK - Svekking

Den siste månaden har vore meget tøff for NOK. Dårlegare detaljhandelstall enn venta førre veke, ned -0,2 % frå september til oktober, sendte NOK over 9.80, og vi noterte vel rundt 9.93 på deg høgaste. Nest høgaste notering i EURNOK sidan finanskrisen i 2008. Det finnes ingen god forklaring på dette anna enn det som tidlegare er nemnt. Frykta for att bustadprisane skal falle såpass mykje at forbrukarane strammar til livreima, og dempe den økonomiske veksten er hovedtrigger. Samt at utlendingane forventar mindre oljeinntekter for Noreg framover.

 

Les meir

Vekerapport 47/2017

Sidan sist

Det har vore ei røff veke for NOK og SEK, og tysdag/onsdag førre veke svekka disse to valutaene seg om lag 30 øre på knappe to døgn. Vi har over dei to siste vekerapportane argumentert for at det eksisterte ein viss risiko for at ein kunne teste 9,60 og 9,80 nivåa i EURNOK og EURSEK. Dette på bakgrunn av tekniske brudd på oppsida av rangen frå i sommar...

 

Les meir

Vekerapport 45/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

"Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away." - Jim Cramer

Sidan sist

Sidan sist har vi hatt ei veke med nokså positive norske nøkkeltal utan at dette har slått noko særleg ut I sterkare NOK.

Arbeidsledigheita sank med 0,1 % til 2,4 % i oktober...

 

Les meir

Vekerapport 44/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

NOK fortsatte svekke seg førre veke, både før og etter Noregs Bank. Rangen frå i sommar 9.25-45 er brutt på oppsida, noko vi påpeikte ein viss risiko for i førre vekerapport. Ingen nye signal frå Noregs Bank, men ECB framsto nok noko meir duete enn forventa under pressekonferansen, sidan ECB signaliserte at ein ikkje kan forvente noko renteendring før godt ut i 2019. EURUSD korrigerte frå 1,18 til 1,16 i kjølvatnet av denne. Slik sett kunne ein kanskje ha forventa at EURSEK og EURNOK også korrigerte noko ned frå 9,68 og 9,47...

 

Les meir

Vekerapport 43/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

Denne veka er det rentemøtet i Riksbanken, Noregs Bank, og spesielt ECB som vil vere i fokus torsdag. Det er nok hovudsakleg rentemøtet i ECB det knytter seg mest spenning til, sidan ECB vil offentleggjere sin plan for forlenginga av obligasjonskjøpa frå årskiftet på det komande møtet.

 

Les meir

Vekerapport 42/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

Noko sterkare NOK siste veka mot dei fleste valutaer. Delar av styrkinga kan tilskrivast noko høgare oljepris, no 58 USD fatet, men mesteparten må sjåast i samanheng med svake inflasjonstal frå Sverige som medførte massive stop loss i SEKNOK. Dette har dratt NOK sterkare på bekostning av SEK. SEKNOK var ned nesten 1,5 figurar på det meste, frå 98.50 til 97.10 ca, men har no korrigert tilbake til 97.50 om lag. Inflasjonsutsiktene fortset dermed og bekymre Riksbanken, og sidan sentralbanksjef Ingves fekk ei ny femårs periode, har dette samla sett bidratt til noko svakare SEK den siste veka.

 

Les meir

Vekerapport 41/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

"To hell with circumstances, I create opportunities” -  Bruce Lee

Grafane nedanfor måle importvekta kronekurs mot 44 valutaer, I44, historisk sett. Når grafen er høg er NOK svak, og når den er lav er NOK sterk. Som vi ser var NOK på sitt sterkaste i 2012, medan vi no handlar NOK i eit intervall som er om lag det svakaste vi har sett dei siste 35 åra. 

Les meir