Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 25.03.2019

God morgen,

Me start dagen opppskriftsmessig på fredag, og me var i tråd med forventningane godt i gong med ein ny test av 9,60 mot EUR. Tyske PMI tal klokka 09.30 og euriopeiske PMI tal kl 10.00, snudde det biletet totalt. En har trudd på eit lite oppsving i europeisk industri alt, men PMI falt berre vidare. Frå Tyskland var tala grusomme, ned frå om lag 49 i januar til 44, medan europa "berre" var ned til 47,7. Likevel særs mykje svakare enn venta, og me fekk eit massivt rentefall over heile fjøla på bekymring/frykt for veksten i euopeisk økonomi og spillover effektar av dette globalt. Det er særleg nye ordrer som skuffar stort. Vekstbekymring drog sjølvsagt børsane ned, og me endte ned mellom 1 og 2 % i Europa og USA. I Japan i natt trakk børsen ned om lag 3 %. EUR svekka seg mot dei fleste kryss, men ikkje mot NOK. Så titl tross for gode norske tal og ein særs hawkish sentralbank dagen før, er NOK særs avhengig av marknadssentimentet for å gå sterkare. Vi registrera nok ein gong at det skal lite til av ainternasjonal furore for å sende NOK ein 7-10 øre svakare mot dei fleste store valutaer. USDNOK og CHFNOK steig omlag 10 øre på fredag, EURNOK var opp ca 7 øre, og handlar no kring 9,67. Så til tross for at NB burde skape eit marknadskifte for NOK er det framleis for usikkert der ute til å gi NOK vind i segla tilsynelatande, og å ta gevinst i NOK kryss når dei er der verkar framleis vere mantraet. Kjem som regel alltid nye gode salsnivå på internasjonal støy. Tjenset PMI i eurosona derimot var om lag uendra, og det står for ein viktigare del av europeisk økonomi enn industrien....så industri tala fortel nok ikkje heile sanninga om tilstanden i europeisk økonomi.

Me fekk vertfall ein situasjon der tyske 10 års renter falt under 0, for fyrste gong sidan 2016. Me fekk også ei inverterande rentekurve i USA, som ved alle høver forut har vore eit sikkert teikn på resesjon innan 12 måneders sikt. Invertert rentekurve vil seie at den amerikanske 10 åringen er lågare enn 3 måneders renta. Så kjem det ein resesjon opp og fram? Vanskeleg å seie no når situasjonen er totalt ulik det me har vore vant til før, det er store støttekjøp av obligasjonar frå sentralbankane over mange år som hovudsakeleg har trukke lange renter ned....i følge sentralbanksjef Draghi i ECB skal det også mykej til for at europeisk økonomi havnar i resesjon etter hans uttalingar fredag, men at me går inn i ei periode med markant svakare vekst framover må me reikna med. Det er difor viktig å få på plass både ei Brexit avtale, samt handelsavtalen mellom Kina og USA. 

Når det gjeld Brexit ser det i grunnen ikkje særleg lyst ut. May opplever stor misnøye innad i eige parti, og kan eigentleg stå i fare for å bli kasta denne veka....det lovar ikkje godt for ei ny avstemming av Brexit uktastet som eigentleg skal gjennomførast i morgon eller onsdag. Dersom den ikkje blir trumfa gjennom er utfallet enten ein hard Brexit eller at ein trekk utmeldinga, noko som i praksis vil opne opp for ei ny folkeavstemming. Brexit utfallet er difor meir i det blå enn nokon gong. 

Dagens fokus vil vere på tyske IFO tal. Blir dei like svake som dei tyske PMI tala? Ellers denne veka er det norske arbeidsmarknadstal på agendaen på onsdag og fredag(NAV), tysk inflasjon og svenska detaljhandel på torsdag, medan me fredag også får norsk detljomsetning samt europeiske inflasjon. 

 


EURUSD 1,1315     
EURNOK 9,67   
USDNOK 8,55   
CHFNOK 8,59    
JPYNOK  7,76  
SEKNOK  92,50

EURSEK 10,45  

Noregs Bank – hauken i dueflokken.

Noregs Bank leverte som venta ein renteauke på 25 bp i dag. I går la vi fram ei forventning til ny rentebane som indikerte at den lange enden ville bli nedjustert med 25 bp, slik at vi for prognoseperioden kunne vente oss fire renteaukar på 25 bp i staden for fem slik rentebana for desember viste. I tillegg spådde vi at neste renteauke ville kome tidlegare enn det som no låg til grunn(desember), noko den nye rentebana også bekrefta. Noregs Bank opnar til ei viss grad opp for ein renteauke allereie i juni, men september framstår som det mest sannsynlege scenarioet. Noregs Bank har difor mest vektlagt innanlandske forhold i den korte enden av rentebana. Norske makrotal tilseier eigentleg ei høgare rentebane, noko NB hensyntek. Over tid er det uansett grunn til å tru at norsk økonomi i større grad vil bli påverka av konjunkturane ute, og me fekk derfor ei svak nedjustering i den lange enden.

Les mer

Noregs Bank – ein hauk blant duer.

Det går rimeleg bra i norsk økonomi. Og det har det gjort ei stund, utan at det nemneverdig har slått ut i marknadsprisinga. Korkje i NOK eller i norske renter. Bekymring kring global vekst og geoplitisk- og politisk- usikkerheit har tynga appetitten for NOK, og det vil det nok framleis gjere framover. Me trur uansett på ei viss form for reprising av den norske krona og norske renter i kjølvatnet va morgondagens rentemøte. NB vil heve renta i morgon med 25 bp og framleis bekrefte at norske renter skal vidare opp, men i små og gradvise steg. I forhold til marknadsprisinga skal det mykje til for NB å skuffe marknaden i morgon, men det knytter seg stor usikkerheit til kva NB vil levere i den nye rentebana. Nasjonale forhold tilseier ei auka rentebane, medan internasjonale forhold tilseier ei lågare rentebane. Det er difor store sprik mellom kva meglerhusa forventar i neste prognoseperiode. NOK har styrka seg litt dei siste 14 dagane, mellom 1-2 % mot dei fleste valutaer. Det skuldast nok at marknaden prisar inn morgondagens auke, samt har noko meir tiltru til høgare renter framover. Me tur uansett det kan vere rom for meir, sjølv om me også forventar ei lågare rentebane i den lange enden. Ein skal ikkje undervurdere kva ei fysisk renteendring gjere med psykologien i marknaden, og med ein sentralbank som faktisk hevar renta og samtidig bekreftar små og gradvise renteaukar framover, er det vanskeleg å tru på noko anna enn at appetitten for NOK vil kunne auka i denne runda.  Så kva med den nye rentebana ? ;

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder