Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 22.01.2019

God morgon,

Trump var igjen ute og twitra i går der han anbefalte Kina og kome til einigheit om ei handelsavtale for å støtte opp under økonomien etter svake kinesiske veksttal. Han var heller ikkje snauare enn at han tok delar av æra for svake kinesiske veksttal i q4. I tillegg kom Kinas President XI Jinping med advarslar kring det han meinte var slapp mentalitet i kommunistpartiet, og at ein no måtte mobilisere for å få den kinesiske skuta på sporet att. 

Ein skarp tone frå dei to statsledarane kan tyde på at den positivitet me såg kring ei vonleg løysing på handelskonflikten førre veke kanskje var litt på skjørare grunnlag enn det ein håpa på. I tillegg nedjusterte IMF veksten i verda for 2019 med 0,2 % til 3,5 %, noko som er den svakaste veksten på 3 år. Nedgong i Kina, effektar av handelskrig og svak etterspørselsevekst i Euorpa blir nevnt som dei viktigaste årsakene. Børsane har falt over heile fjøla etter gårsdagen, ned mellom 0,5 - 1,0 % i Asia, og me har på surare marknadsklima sett at NOK har svekka seg eit par øre mot dei fleste kryss. Oljeprisen er også ned, og handlar nå så vidt over 62 USD fatet. 

Mays plan B angåande Brexit gav ikkje noko ny informasjon eller klarheit om vegen vidare. Så langt har heller ikkje May gitt nokre signal korkje om utsetjing ovanfor Brexit fristen 29 mars, eller om ei eventuell ny folkeavstemming kan vere aktuelt. Parlamentet har gjeve ho frist til 26 februiar til å kome til einigheit om ei avtale, og om det ikkje går tek dei over prosessen sjølv. Det ser uansett mørkt ut for May sin del, ettersom ho no verkar mista støtte også hjå det nord-irske unionspartiet. Vegen vidare er framleis i det blå, og jo lenger tid det går utan noko nytt dess større sannsyn for ei ny folkerøysting. 

I dag får me bustadsal frå USA, og det er venta ei litt fallande salstakt på grunn av auka renter. Frå UK får me ledighetstal og lønnsvekst for november 18. Det er venta uendra ledighet på 4,1%, som er den lågaste sidan 70 talet, og at lønsveksten framleis stig noko til 3,3 % å/å. Me får og tysk ZEW indikator, som nok vil bli litt interessant i lys av svake tyske veksttal i det siste. Konsensus er eit lite fall frå -17,5 til -18,5 no i januar.

I dag byrjar også World Economic Forum i Davos der globalisering er på hovudagendaen. Møtet foregår derimot utan dei største og viktigaste statsledarane til stede(Trump, Jinping, Macron etc) som har meir enn nok utfordringar på heimebane og hanskast med for augneblinken.    

 

EURUSD 1,1350    
EURNOK 9,75   
USDNOK 8,59    
CHFNOK  8,61  
JPYNOK   7,85 
SEKNOK  95,10

EURSEK 10,26  

Prognosar fyrste halvår 2019

I ei verd prega av stor finansusikkerheit så er det ikkje så enkelt å kome med spådomar om korleis marknaden vil utvikle seg i fyrste halvår når så mange marknadstema er uavklart. Me har handelskonflikta som marknaden ynskjer ei avklaring kring, me har Brexit som ein framleis ikkje klarar einast om, og me har avmatande globale vekstutsikter som marknaden fryktar kan ende i global resesjon litt opp og fram. Det er likevel ein del ting som tyder på at fyrste halvår ikkje nødvendigvis kjem til å bli like turbulent som marknaden tilsynelatande frykta i desember. For børs og NOK kan me nemna følgande;

Les mer

Norsk Økonomi i 2019
 • Norsk økonomi ser ut til å veksa over trend også i 2019. Dersom me får landa både handelsavtale mellom USA og Kina og ein mjuk Brexit verkar det som Norsk Økonomi kan veksa meir i 2019 enn i 2018.
 • Veksten vil hovudsakeleg bli drive av høgare oljeinvesteringar, noko betre lønsvekst samt ei sterkare offentleg satsing på infrastruktur.
 • Arbeidsmarknaden vil nok strammast til ytterlegare, men med bra jobbvekst og stadig høgare kapasitetsutnytting ute i bedriftene så vil nok ledigheita gå ned i ei lågare takt framover.
 • Inflasjon fortset stadig og overraske på oppsida av Norges Banks forventningar. Noko skuldast svak NOK, men også det innanlandske prispresset har tatt seg jamt opp.
 • Noregs Bank ser føre seg å auka renta to gongar i 2019, i mars og september/desember, og to til i perioden 20-21. Mars auken er me i alle fall rimeleg sikre på kjem. 20-21 er langt opp og fram til basert på usikre internasjonale forhold.
 • Me ventar at oljeprisen vil fortsetta mot 70 USD fatet i 2019, og at rentedifferansen mot utlandet vil auka i favør NOK. Dette er tradisjonelt NOK drivarar, som burde ta NOK sterkare.

Les mer

2019 – I glaskula til Multi Markets.

Internasjonalt

 • Den globale veksten vil avta ytterlegare, men me ser ikkje føre oss noko resesjonsfare det neste året. Til tross for indikasjonar på resesjon, blant anna ei invertert rentekurve i USA, er resesjonspøkelset lenger opp og fram enn 2019. Dog vil det vere eit tema på agendaen spesielt andre halvår 19.
 • Me ventar at USA og Kina blir samde om ei handelsavtale i løpet av fyrste halvår 2019.
 • Politisk risiko kring Brexit og Italia vil nok dominere nyhendebiletet ei periode til, men avta etter kvart, samstundes som dei økonomiske konsekvensane av uroa bør vere begrensa.
 • Framveksande økonomiar vil framleis slite grunna stigande amerikanske renter og høg gjeld, men me ventar ingen spin off effektar.
 • Når det gjeld pengepolitikk vil dette framleis divergere i favør USA som er i tilstrammingsmodus. Japan og EU sit på sidelinja, og vil gå varsamt fram, sidan inflasjonspresset framleis er begrensa. I EU har derimot lønnsveksten tatt seg godt opp, og me ventar tiltakande inflasjon på sikt. Dette vil endre biletet særskilt i EURUSD utover i 2019.

Les mer

Oljeprisen – ned 25 % på 6 veker.

For 6 veker sidan nådde vi ein topp i oljeprisen på nesten 86 USD fatet, og vi handlar no 63 USD fatet. Det er ein nedgang i pris på omlag 24 %. Det er heftig, særskilt på så kort tid, og når verdsøkonomien eigentleg går nokolunde bra. USDNOK var 8,16 når oljeprisen var 86 USD fatet, og det gir ein oljepris i NOK på 701 NOK fatet. Målt i NOK er det eit oljeprisnivå vi knapt har sett i historia. Ein må tilbake til 2014 når me hadde oljeprisar kring 120 USD fatet og 6,00 i USDNOK for å finne tilsvarande NOK prisar. Ein treng ikkje vere rakettforskar for å skjøne at det er bra for AS Norge. Når ein i tillegg veit at oljebransjen jamt over har redusert kostnadar med 20 – 30 % dei siste åra, så gjere det ikkje akkurat situasjonen dårlegare. Av den grunn veks også oljeinvesteringane, og for 2019 er det venta ein vekst på 10-12 %        

Les mer

Oljeprisen tyngar NOK
 • Litt svakare NOK førre veke til tross for eit noko meir positivt børsentiment. Fallet i oljeprisen verkar å vere det som held NOK på den svake sida.
 • Noko betre børsentiment burde kunne løfta EURUSD litt førre veke også, men svake europeiske tall, samt politisk uro fortsett å tynge EUR.
 • No når mellomvalet i USA er overstått har børssentimentet betra seg ytterlegare, og me har sett noko svakare USD i og med at gjennomføringskrafta for Trumps politikk blir svekka av at han har mista Representantanes Hus til Demokratane.

Les mer

Uroleg oktober – tiltakande volatilitet.

 

Italia

Det italienske statsbudsjettet er framleis ein viktig drivar for marknadssentimentet sidan kommisjonen i EU ikkje aksepterte budsjettet, og bedde Italienarane om at forslaget blei revidert. EU vil dermed følgje Italia med argusauge framover, og utviklinga i denne saka vil framleis prege marknaden framover. Dei tre største ratingselskapa unnlèt derimot og nedgradere Italiensk statsgjeld no i oktober, slik at den framleis har investment grade status, og til tross for negative utsikter skal det mykje til om me får ei nedgradering på eit seinare tidspunkt.

Les mer

 NOK tilbake i range.
 • EURNOK er tilbake i range. Det fundamentale ser bra ut for NOK, men eit svakt risikosentiment hindrar NOK styrking.
 • Me trur at Riksbankens rentemøte blir viktigare for NOK en Noregs Bank sitt møte denne veka.
 • Noko sterkare USD siste par dagar grunna økt geopolitisk risiko, men EURUSD framleis i 1,1450-1,1750 rangen me stort sett har sett i år.

Les mer

NOK med frisk bris i segla
 • Litt betra risikosentiment og høgare oljepris
 • Spekulantane på bana og kjøper NOK att.
 • Det fundamentale i norsk økonomi er framleis sterkt, men internasjonale forhold held den markante NOK styrkinga att.
 • Handelskonfliktar, Brexit og budsjettproblematikk i Italia tyngar marknaden, og vil vere fokus i oktober.

Les mer

Noregs Bank – ein potensiell gamechanger for NOK?

 

Ser ein på utviklinga i norsk økonomi har ikkje det gitt særleg støtte til NOK i 2018. Det er særleg det internasjonale risikosentimentet som i stor grad har styrt NOK bevegelsane så langt i år. Det komande rentemøtet i Noregs Bank har potensial til å kunne styrke NOK, men vil NB levere ei rentebane som har potensial til å bli ein gamechanger for NOK i 2018 eller vil internasjonale forhold framleis vere hovuddrivaren framover? Den som leve får sjå. Det einaste som er sikkert er at det komande rentemøtet vil gi NOK ei viss form for støtte, men ser ein 2018 under eitt verkar dei internasjonale forholda såpass usikre at risikopremien på NOK mest truleg ikkje forsvinn med det fyrste. Når det er sagt, så ser 2019 ekstremt lovande ut for norsk økonomi, og jo fleire handelsavtalar Trump og USA landar framover, jo betre risikosentiment, og jo lysare ser det ut. Det må på eit eller anna tidpunkt også slå ut i sterkare NOK. Før eller seinare.

Les mer

NOK – 2 månader med samanhengande motvind over sumaren.

Norske kroner har svekka seg mykje mot dei største valutaene sidan 1 juli 2018. Her følger ein oversikt over bevegelsen i dei mest handla kryss mot NOK over sumaren. Samt snittkursar for året i dei same kryssa. NOK svekkinga er ikkje eit resultat av fundamentale norske forhold, men eit resultat av meir uro internasjonalt. Noko eg vil forsøke vise. I tillegg er der ein viss samanheng i turbulente tider til at NOK/SEK blir sett litt under eitt, og med stor usikkerheit tilknytt svensk økonomi, og politiske situasjon har det prega NOK over sumaren til tider.

Les mer

NOK famlar i blinde…..
 • NOK og SEK slit i eit stadig meir utfordrande risikosentiment…
 • Usikkerheit kring det svenske valet tyngar skandinaviske valutaer
 • Riksbanken seier neste renteauke kjem i desember eller februar, og nedjustera rentebana med inntil 7bp i prognoseperioden.
 • Noregs Bank vil heve renta med 25 bp på komande rentemøte 20 september.

Les mer

NOK - Ikkje ei norsk historie..

Importvekta har NOK faktisk styrka seg noko over den siste veka grunna betra risikosentiment og stigande oljepris. Handelsvekta er NOK omlag 0,5 % sterkare målt ved I44, noko som hovudsakleg skuldast ei styrking mot USD på i overkant av 2 %. I tillegg har nedgang i GBPNOK og JPYNOK bidratt. Dog er dette snarare ei EURUSD, EURGBP og EURJPY historie enn ei NOK styrking, og summa summarum har me stort sett ei kontinuerleg NOK svekking over dei siste par månadane om me ser bort frå dei siste 5-8 dagane. Her følgjer ei lita oppsummering av den siste veka;

Les mer

Valutaoppdatering

EURSEK

Vanskeleg vere positiv til SEK på kort sikt etter inflasjonstalla i juli på 1,3 %. Det er godt under Riksbankens anslag, om ein justera for oppsvinget i energiprisar, og vil nok medføre at Riksbanken utset den førespegla renteauken i desember 18. SEK slit også med stigande internasjonal risikoaversjon, samt usikkerheit rundt valet den 9 september som kan vise seg å bli relativt dramatisk. Dette bidreg til eit dårleg SEK klima i Q3, og me ser føre oss ein 10,20-60 range ut året i hovudsak

Les mer

Valutaoppdatering

 

EURNOK

På rentemøtet i Juni stadfesta Noregs Bank ein renteauke på 25 bp i september, og løfta rentebana med minimum 5 bp for 2019 og 2020. Dette burde gitt ei markant sterkare krone, og me er særs overraska over at vi ikkje har etablert oss under 9,40. Handelskonfliktar, svakare internasjonal vekst, oljepris under press og tradisjonelt sesongmessig svak NOK i Juli kan nok forklare dette. Når likviditeten og aktiviteten tek seg opp utover i august, er me rimeleg overtydd om at NOK skal kunne gå sterkare mot dei fleste valutaer. Risk er sjølvsagt at handelskrigen eskalerer utover alle proporsjonar framover, eller eit ytterlegare markant fall i oljeprisen. I Q3 ventar me handel hovudsakleg i 9,30-50 rangen, og eit potensielt brot på nedsida av 9,30.

 

Les mer

Riksbanken

Det er rentemøte i Sverige komande tysdag og det knytte seg sjølvsagt ein del spenning rundt kva som skjer med den nye rentebana. Riksbanken nedjusterte denne seinast i april i år, og indikerte fyrste renteauke desember 2018. Marknaden har ikkje særleg tru på dette, og trur Riksbanken må vente til godt ut i 2019 før renteauka kjem. Fleirtalet har med andre ord tru på at rentebana vil nedjusterast igjen, men me stille oss litt tvilande til at det skjer allereie på dette møtet.

Det verkar meir sannsynleg å eventuelt gjere ei justering i september i staden, og heller kommunisere til marknaden i denne runda at utviklinga sidan sist har vore på den svake sida. Fasiten får me 3 juli.

Les mer

And the Winner is Norges Bank…

Førre torsdag la Noregs Bank fram si nye renteprognose, ei prognose som i utgangspunktet burde vore tolka som tilstrammande i marknaden. NB spikra septemberheving med 25 bp, og la fram ei meir eller mindre uendra rentebane for prognoseperioden 19-21, som i praksis vil seie to renteauker på 25 bp per gong årleg i perioden. I praksis vil det seie at me må forvente ei styringsrente på 2,0 % innan sumaren 2021. Ei september auke var berre prisa inn med om lag 60 % sannsyn i forkant, og det var elles innprisa i underkant av 25 bp i aukar årleg for prognoseperioden. Summa summarum burde difor torsdagens møte medført ei markant sterkare krone, noko som ikkje skjedde. Så kvifor ikkje?

Les mer

Vekerapport 23/2018
 
The mother of all macroweeks is done, it`s time to summarize….

 

Norge

Norges Bank har nok kome til den erkjennelsen at dagens pengepolitikk er for ekspansiv og at det no er dags for høgare renter. Veksten i norsk økonomi er høgare enn trendvekst, arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til, kapasitetsutnyttinga er tiltakande, og lønnsveksten stig. Noko som igjen vart stadfesta av det regionale nettverket på tysdag. NB har tidlegare kommunisert at dei i pengepolitikken må avveie inflasjonsutsiktene mot utsiktene for produksjon og sysselsetting. Med andre ord, NB er ikkje like bekymra for låg inflasjon når utviklinga i realøkonomien er god. Implisitt betyr det at i periodar der det går underliggande godt i norsk økonomi vil NB bruke lenger tid på å få inflasjonen opp mot målet, og hensynet til eventuell oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre. Me er no i ein situasjon der bustadprisane stig, og gjeldsveksten aukar meir enn hushaldningane sine inntekter. Noko også IMF har uttrykt bekymring rundt.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,9060    -0.6%
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450  0,9750    5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950    2.986    -14.7%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160  22.05.2018 / 130,90  84,20    10.5%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240  173,45    36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20

 17.04.2018 / 1,19

      2.3% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1700 / 22.05.2018 1,19 1,20      1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1290 / 22.05.2018 1350        1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
 • Havnegata 5B
 • 4306 Sandnes
 • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
 • Kongens gate 3
 • 6002 Ålesund
 • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
 • Tangen 30
 • 4608 Kristiansand
 • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder