Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Valutaoppdatering 17.08.18

Valuta

EURSEK

Vanskeleg vere positiv til SEK på kort sikt etter inflasjonstalla i juli på 1,3 %. Det er godt under Riksbankens anslag, om ein justera for oppsvinget i energiprisar, og vil nok medføre at Riksbanken utset den førespegla renteauken i desember 18. SEK slit også med stigande internasjonal risikoaversjon, samt usikkerheit rundt valet den 9 september som kan vise seg å bli relativt dramatisk. Dette bidreg til eit dårleg SEK klima i Q3, og me ser føre oss ein 10,20-60 range ut året i hovudsak.

EURNOK

Sumaren er tradisjonelt sett ikkje ei god NOK periode grunna låg likviditet, så også denne sumaren der også gevinstsikring blant internasjonale investorar og stigande risikoaversjon av kjente årsaker har tynga. Me trur likevel på NOK framover sidan NB vil iverksette sin tilstrammingssyklus på rentemøtet den 20 september, og det bør sende EURNOK lågare. NOK er no i utgangspunktet 4 % svakare enn det NB såg førre seg i førre inflasjonsrapport, det tilseier eigentleg ei høgare rentebane, og potensielt sett fleire renteaukar opp og fram. Dog i ein marknad som ikkje er prega av «internasjonale sjokk» som vi har sett denne sumaren jf. Tyrkia, Handelskonfliktar USA/Kina. Likviditeten i  NOK tek seg no sesongmessig opp framover, og dersom situasjonen roar seg politisk og geopolitisk internasjonalt og risikoviljen tek seg opp har NOK eit betydeleg styrkingspotensial utan at det vil påverke NB i rentesetjinga. Slik det ser ut no vil EURNOK kunne gå til om lag 9,10 utan at NB og sentralbanksjef Olsen må stagge renteauken pga. for sterk importvegd NOK.

SEKNOK

To valutaer som blir råka av stigande risikoaversjon og usikkerheit i marknaden. Så i situasjonen me har no samvariera dei, og handlar rimeleg sidevegs i ein begrensa range. Sånn sett eit greitt valutapar å trade i urolege farvatn, for å begrense risk i forhold til å handle NOK og SEK mot majors. Me ser likevel to økonomiar som divergera, og då i favør NOK. Svenskane som stadig utset fyrste renteauke, som slit med svakare vekst, medan Noreg er i tilstrammingsmodus og har ein vekst som held seg godt oppe. Den situasjonen trur med fortsett utover hausten, og me ser føre oss SEKNOK mot 90 i Q3.

EURUSD

USD har medvind på kort sikt grunna stigande risikoaversjon internasjonalt og politisk risiko i EU. Bruddet på nedsida av 1,15 opna potensielt opp for 1,12 i EURUSD, eit nivå me trur vil halda. Bruddet på 1,15 skuldast også situasjonen i Tyrkia, den har no falma etter at tyrkiske myndigheiter har kome med ein rekke tiltak for å støtte sin eigen valuta. Dette bør i utgangspunktet dempe noko av USD styrkinga. Ser ein litt lenger opp og fram bør også konjunktursyklane svinge i favør EUR, i og med at ECB staggar kvantitative lettelsar, samt at fyrste renteauke kjem nærmare. Det bør kunne reversere kapitalstraumen ut i frå euroområdet, og euroen bør bli meir verdt når likviditeten strammast til. Me trur difor at 1,12 held på kort sikt, og at me skal handle 1,13-15 ei periode framover, før me skal bevege oss sakte men sikkert mot 1,20 att frå Q4 og utover.

EUR/CHF.

CHF har styrka seg mykje over sumaren som trygg hamn valuta i farvatn med mykje politisk uro, Tyrkia krise, eskalerande handelskonflikt etc. Det er dog begrensa kor mykje furore som kan henda vidare framover, og me trur difor størstedelen av styrkinga er bak oss. I tillegg ynskjer nok ikkje SNB noko særleg sterkare CHF frå disse nivå, og vil nok potensielt intervenere i markedet om CHF skulle stryke seg vidare. Det begrensar slik me ser det nedsida herifrå. Ser ein medium term så vil nok SNB avvente ECB i rentesetjinga i lys av den sterke CHF, slik at ECB vil mest truleg vere first mover både i retorikk og rente når det gjeld tilstrammingsmodus. Dette bør kunne ta EURCHF gradvis mot 1,20 frå årsslutt og utover. Frå Q4 ventar vi at me har etablert oss over 1,15 igjen.

 

Anbefalingar

Kortsiktig ser me at marknaden ikkje handlar så mykje på korleis utviklinga er i norsk økonomi. Det er frykt for utfall av krisa i Tyrkia, politisk risiko i EU, Brexit, vekstavmating i Kina og Handelskonfliktar  som prega marknaden, og effekten dette potensielt vil kunne ha på framveksande økonomiar samt internasjonal vekst. Med andre ord; NOK klimaet pt er ikkje godt. Over dei siste åra har vi hatt fleire slike «eksterne sjokk» som i stor grad har tynga NOK og det gjere det vanskeleg å orientere seg i landskapet. Dette vil vere situasjonen ei stund framover, og me håpa berre at det roar seg på disse nivåa me ser no. For EURNOK nivå rundt 9,65, CHFNOK nivå på 8,50 og USDNOK nivå på 8,48, er ganske langt unna krona sitt fair value nivå mot disse valutaane.

Ser me derimot på 1 – 3 månaders sikt synes me likevel at dette er gode salsnivå i dei fleste valutaer mot NOK. NOK er langt svakare enn det NB legg til grunn i rentesettinga. Det gjeld både mot EUR,CHF,USD, CAD, SEK, AUD, GBP og JPY. JPY, USD og CHF er dei valutaene som har bevega seg mest mot NOK over sumaren som såkalla trygge havnar. Nedsidepotensialet i desse bør difor også vere størst på mellomlang sikt. Skal ein velje her ut i frå eit risikostandpunkt så er kanskje CHF å føretrekke sidan nedsida nok er begrensa i EURCHF fordi SNB sannsynlegvis ikkje ynskjer ein sterkare CHF frå desse nivåa.

I rufsete marknad for NOK kan det vere ein fordel og handle SEKNOK sidan SEK og NOK samvarierar ein del i forhold til risikoaversjon i markedet. SEKNOK har difor den siste månaden vore nokså stabil og handla innanfor ein smal range. Me er no over 92 att i SEKNOK, og ventar ein bevegelse mot 90 utover hausten. Short SEKNOK på desse nivåa verkar difor å vere ein bra trade ut i frå det me ser av to økonomiar som divergera i favør NOK.

Som så mange gongar før har me i stor grad starta for tidleg med salsanbefalingar på korreksjonar. Markedet har diverre hatt ein tendens til å gå lenger enn me har sett føre oss dei siste åra, NOK er sårbar for eksterne sjokk og tynn likviditet. Me starta litt for tidleg med anbefalingar denne runda også, sjølv om me alltid prøvar å stresse at ein bør løde på i mindre posisjonar over fleire ulike nivå. 35-50 øres bevegelse i dei fleste NOK kryss på ein knapp månad er uansett i største grad av det både me og andre norske meklarhus såg føre seg. Ein viss Trump gjere diverre den finansielle verda vanskelegare å orientera seg i.  

I eit volatilt og kjølig NOK klima er det derimot berre ein ting som gjeld, og det er å spreie risiko i fleire kryss, i fleire posisjonar, på fleire nivå, og sørge for at ein har marginkapital til å tole eit marknad som kanskje går lenger enn ein trur. Og så gjeld det å ta av posisjonar jamt og trutt når markedet går riktig veg og ein er i gevinstposisjon.

Ha ei fin helg.  


Valutaoppdatering

EURSEK

Vanskeleg vere positiv til SEK på kort sikt etter inflasjonstalla i juli på 1,3 %. Det er godt under Riksbankens anslag, om ein justera for oppsvinget i energiprisar, og vil nok medføre at Riksbanken utset den førespegla renteauken i desember 18. SEK slit også med stigande internasjonal risikoaversjon, samt usikkerheit rundt valet den 9 september som kan vise seg å bli relativt dramatisk. Dette bidreg til eit dårleg SEK klima i Q3, og me ser føre oss ein 10,20-60 range ut året i hovudsak

Les mer

Valutaoppdatering

 

EURNOK

På rentemøtet i Juni stadfesta Noregs Bank ein renteauke på 25 bp i september, og løfta rentebana med minimum 5 bp for 2019 og 2020. Dette burde gitt ei markant sterkare krone, og me er særs overraska over at vi ikkje har etablert oss under 9,40. Handelskonfliktar, svakare internasjonal vekst, oljepris under press og tradisjonelt sesongmessig svak NOK i Juli kan nok forklare dette. Når likviditeten og aktiviteten tek seg opp utover i august, er me rimeleg overtydd om at NOK skal kunne gå sterkare mot dei fleste valutaer. Risk er sjølvsagt at handelskrigen eskalerer utover alle proporsjonar framover, eller eit ytterlegare markant fall i oljeprisen. I Q3 ventar me handel hovudsakleg i 9,30-50 rangen, og eit potensielt brot på nedsida av 9,30.

 

Les mer

Riksbanken

Det er rentemøte i Sverige komande tysdag og det knytte seg sjølvsagt ein del spenning rundt kva som skjer med den nye rentebana. Riksbanken nedjusterte denne seinast i april i år, og indikerte fyrste renteauke desember 2018. Marknaden har ikkje særleg tru på dette, og trur Riksbanken må vente til godt ut i 2019 før renteauka kjem. Fleirtalet har med andre ord tru på at rentebana vil nedjusterast igjen, men me stille oss litt tvilande til at det skjer allereie på dette møtet.

Det verkar meir sannsynleg å eventuelt gjere ei justering i september i staden, og heller kommunisere til marknaden i denne runda at utviklinga sidan sist har vore på den svake sida. Fasiten får me 3 juli.

Les mer

And the Winner is Norges Bank…

Førre torsdag la Noregs Bank fram si nye renteprognose, ei prognose som i utgangspunktet burde vore tolka som tilstrammande i marknaden. NB spikra septemberheving med 25 bp, og la fram ei meir eller mindre uendra rentebane for prognoseperioden 19-21, som i praksis vil seie to renteauker på 25 bp per gong årleg i perioden. I praksis vil det seie at me må forvente ei styringsrente på 2,0 % innan sumaren 2021. Ei september auke var berre prisa inn med om lag 60 % sannsyn i forkant, og det var elles innprisa i underkant av 25 bp i aukar årleg for prognoseperioden. Summa summarum burde difor torsdagens møte medført ei markant sterkare krone, noko som ikkje skjedde. Så kvifor ikkje?

Les mer

Vekerapport 23/2018
 
The mother of all macroweeks is done, it`s time to summarize….

 

Norge

Norges Bank har nok kome til den erkjennelsen at dagens pengepolitikk er for ekspansiv og at det no er dags for høgare renter. Veksten i norsk økonomi er høgare enn trendvekst, arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til, kapasitetsutnyttinga er tiltakande, og lønnsveksten stig. Noko som igjen vart stadfesta av det regionale nettverket på tysdag. NB har tidlegare kommunisert at dei i pengepolitikken må avveie inflasjonsutsiktene mot utsiktene for produksjon og sysselsetting. Med andre ord, NB er ikkje like bekymra for låg inflasjon når utviklinga i realøkonomien er god. Implisitt betyr det at i periodar der det går underliggande godt i norsk økonomi vil NB bruke lenger tid på å få inflasjonen opp mot målet, og hensynet til eventuell oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre. Me er no i ein situasjon der bustadprisane stig, og gjeldsveksten aukar meir enn hushaldningane sine inntekter. Noko også IMF har uttrykt bekymring rundt.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 17.08.2018 Avkastning 17.08.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,6670    1.8%
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450  0,9230    5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,4910    -0.8%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950    3.373    -3.6%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160  22.05.2018 / 130,90  109,90    10.5%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240  249,00    36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20

 17.04.2018 / 1,19

      2.3% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,4750   -4.8%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      9,2000   -4.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1700 / 22.05.2018 1,19 1,20      1,1387   -2.7%
XAUUSD (Kjøp) 1290 / 22.05.2018 1350        1184   -8.2%
Sum:               2.9%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: 9.3% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder